Hoe kunnen zandscheggen op basis van grondonderzoek uitgesloten worden?

Wij zijn bezig met de beoordeling van het faalmechanisme GABU.  Om de kleilaagdikte te bepalen willen we een  aantal handboringen laten uitvoeren. Het is echter  moeilijk om op basis hiervan de aanwezigheid van een zandscheg /zandinsluiting aan te tonen of uit te sluiten,  omdat de resultaten op korte onderlinge afstand kunnen verschillen. Hoe raadt u aan hiermee om te gaan?

Men moet zich altijd afvragen of op basis van beperkt onderzoek wel een gedegen beoordeling uitgevoerd kan worden.  Zandscheggen zijn vaak het gevolg van een dijkverbetering naar buitendijkse zijde toe. Om de eventuele aanwezigheid van zandscheggen aannemelijk te maken kunnen in
eerste instantie gegevens van vroegere dijversterkingen (revisietekeningen of bestekstekeningen) benut worden. Om er echter zeker
van te zijn dat zandscheggen al dan niet aanwezig zijn, is grondonderzoek ter plaatse nodig. De hoeveelheid grondonderzoek hangt af
van verschillende factoren en er is dan ook geen eenduidige maat te geven voor de hoeveelheid die afdoende zou moeten zijn. Het
Technisch Rapport Grondmechanisch Schematiseren bij Dijken kan uitkomst bieden bij het bepalen van de hoeveelheid onderzoek.

[18020791]