Wat is een Toets op maat mogelijkheid bij een fragmentarische zode?

Op onze keringen is de grasbekleding op enkele plekken fragmentarisch. We kunnen echter niet verwachten dat de kwaliteit van de bekleding in 2023 verbeterd is. Deze bekledingen moeten we dus in een toets op maat beoordelen. Op sommige locaties langs deze dijk is het overslagdebiet <0,1 l/s/m, kunnen we op basis hiervan goedkeuren in een toets op maat? Is een reststerkte benadering een andere optie voor een toets op maat?

Aan een bekleding boven een hydraulisch belastingniveau bij 0,1 l/s/m hoeven geen eisen aan te worden gesteld ten aanzien van
erosiebestendigheid in het licht van een veiligheidsbeoordeling. In een toets op maat kan dan worden goedgekeurd. Voor GEBU betekent dit dat de fragmentarische bekleding hoger moet liggen dan het hydraulische belastingniveau bij 0,1 l/s/m bij de doorsnede eis voor GEBU en bij GEKB
dat de kruin hoger ligt bij de doorsnedeeis voor GEKB. Er wordt dan geen aanspraak gemaakt op reststerkte, maar op deze manier wordt aangetoond dat de belasting niet significant is. Voor fragmentarische grasbekledingen op het buitentalud lager dan dit niveau kan eventueel nog worden gekeken naar reststerkte in een toets op maat.

[17042547]