Voortgang beoordeling in de LBO-1

De 4e Voortgangsrapportage van de LBO-1 (vastgesteld op 20 mei 2020) laat zien dat ondanks de nodige inspanningen van beheerders de planning nog steeds onder druk staat.

Door verschillende redenen blijven kwartaalplanningen vertragen. Daardoor blijft het risico bestaan dat de conformiteitscheck van de ILT en de bestuurlijke vaststelling door beheerders niet tijdig (uiterlijk 31 december 2022) plaatsvindt. Dit is een politiek-bestuurlijk risico, omdat het Landelijk (water) Veiligheidsbeeld dat de minister in 2023 naar de naar de Tweede Kamer stuurt dan mogelijk onvolledig is. De vervolgprocessen die informatie van het Landelijk Veiligheidsbeeld gebruiken zoals de programmaraming van het HWBP, het Deltaprogramma en de evaluatie van de wetgeving, worden daardoor ook mogelijk negatief beïnvloed. Om dit risico te beheersen zijn de volgende acties ondernomen:

 1. De voortgang en strategie worden per kwartaal in beeld gebracht.
  De kwartaalvoortgang wordt besproken door DGWB, ILT, RWS en UvW. In mei is afgesproken elkaar niet te verrassen en dat eenieder vanuit zijn/haar eigen verantwoordelijkheid bijdraagt aan een gezamenlijk Landelijk Veiligheidsbeeld. Op basis van de Q2 resultaten hebben de partijen afgesproken om de bespreking van kwartaaloverzichten van planning en strategie voort te zetten en zorgpunten die naar boven komen samen op te pakken. De verbeteracties zijn ingezet in het Kennis en Kunde Platform en indien nodig worden knelpunten geëscaleerd. De ILT roept op om vroegtijdig de keuze te maken voor voorlopige veiligheidsoordelen, zodat de ILT haar planning daarop kan aanpassen. De voortgang van LBO1 wordt tijdens de Landelijke Beoordelingsdag gepresenteerd. De voortgang wordt gemonitord door directeuren in een beheerdersoverleg.
 2. Met ingang van Q2 2020 is een collegiaal directeurenoverleg gestart om de samenwerking tussen beheerders waar nodig te vergroten en verrassingen richting ILT en DGWB te voorkomen. In dit team zitten Erik Keulers (WL, WWK), Wies Vonck (WSS, DKI), Leo Smit (A&M, DO WV), Leonie Dennenberg (WVV, DO WV) en Richard Jorissen (RWS, DKI). Dit team, focust op de beheerders met de grootste vertragingen en kijkt hoe beheerders elkaar nog beter kunnen helpen. Daarnaast voert de portefeuillehouder Waterveiligheid van de Unie (Hetty Klavers) deze zomer gesprekken met alle portefeuillehouders Waterveiligheid om de noodzaak van solidariteit te benadrukken en knelpunten te bespreken.
 3. Diverse maatregelen om de beoordeling sneller, efficiënter en kwalitatief beter uit te (kunnen) voeren zijn inmiddels, of worden nog, opgepakt. Enkele voorbeelden zijn:
  • Toepassing van de vijf factsheets, welke ter ondersteuning van de Beoordeling zijn gemaakt (dan wel geactualiseerd), waaronder voor het gerichter meenemen van NWO’s binnen de beoordeling en het toepassen van voorlopige oordelen.
  • Steeds meer beheerders passen het principe van bewezen sterkte toe om de dichter in de buurt van de overstromingskans te komen. Het delen van dit soort voorbeelden is van grote waarde.
  • Het KKP is gestart met periodieke overleggen om ‘het verhaal van de aanpak en resultaten’ van beoordelingen te bespreken. Elke twee weken zet een beheerder een traject centraal. De ILT en DGWB worden hierbij ook uitgenodigd.
  • In september organiseert het BOI-team een snelkookpansessie over assembleren.