Bijstelling van de BOI programmering voor 2021

In het programmaplan van het BOI staat dat de programmering jaarlijks kan worden bijgesteld. Op dit manier kan jaarlijks worden bekeken of de beoogde inspanningen voor het komende jaar nog steeds optimaal bijdragen aan het programmadoel, of dat ontwikkelingen binnen of buiten het programma vragen om bijstellingen of aanpassingen. Eind juni is voor de eerste keer na het vaststellen van het programmaplan BOI gestart met het traject dat moet leiden tot een bijgestelde programmering.

Daarvoor wordt geïnventariseerd welke nieuwe kennis is ontwikkeld binnen de diverse kennisprogramma’s (Kennis voor Keringen, Kennis- en Innovatieagenda van het HWBP) en wat de  gebruikerservaringen zijn van beheerders en adviesbureaus bij het maken van ontwerpen en het uitvoeren van beoordelingen op basis van feedback van het Kennis en Kunde platform, de ILT, het Adviesteam Dijkontwerp en de vragen die worden gesteld aan de Helpdesk Water en de diverse advies- en gebruikersgroepen van het BOI.

Daarnaast wordt binnen de lopende projecten in het BOI bekeken of bijstelling nodig is. Ook zijn binnen BOI inmiddels een aantal uitgangspunten van het programma nader uitgewerkt. Bijvoorbeeld  hoe wordt omgegaan met het verhaal van de kering, wat het werken onder architectuur betekent voor de ontwikkeling van software, die leiden tot nieuwe bouwstenen of aanpassingen binnen bestaande bouwstenen om hier nadere invulling aan te geven.

Alle input wordt verwerkt tot concrete bouwstenen met een omschrijving van het te realiseren product, een planning, een raming en een beschrijving op welke manier wordt bijgedragen aan de (sub)doelen van het programma:

  1. Beter gebruik van het instrumentarium
  2. Toekomstbestendiger instrumentarium
  3. Doelgerichter afstemming en meer draagvlak
  4. Verhaal van de kering staat meer centraal
  5. Scherpere bepaling overstromingskans

Het budget tot 2023 is echter gelimiteerd en niet alle gewenste projecten kunnen vanwege de complexiteit voor 2023 zijn afgerond. Dat betekent dat niet alles kan worden uitgevoerd; keuzes moeten worden gemaakt. Daarvoor is bij de start van het BOI een afweegkader ontwikkeld, zodat op transparante wijze prioriteiten kunnen worden gesteld en keuzes onderbouwd worden gemaakt. In het afweegkader staat de bijdrage aan de vijf subdoelen centraal.

Tot oktober wordt de input verzameld. In oktober wordt de geleverde input verwerkt tot concrete bouwstenen, zodat een overzicht ontstaat van welke bestaande bouwstenen bijgesteld dienen te worden en welke nieuwe bouwstenen wenselijk zijn. Op basis van het afweegkader wordt door het BOI een voorstel gedaan voor de prioritering. Dit voorstel wordt besproken met de begeleidingsgroep BOI. Daarna volgt afstemming met de verschillende kennisprogramma’s  (KIA, KVK, etc).  Begin november wordt een conceptjaarplan voor 2021 opgesteld, dat wordt besproken in de begeleidingsgroep BOI en het ENW. In december wordt het jaarplan voorgelegd aan het AIO en in januari ter vaststelling aan het DKI.