Invoering WOWK

In 2018 heeft RWS-WVL de ‘Werkwijzer Ontwerpen Waterkerende Kunstwerken’ (WOWK) gepubliceerd. In maart 2020 heeft DGWB besloten de Leidraad Kunstwerken te laten vervallen en te vervangen door de WOWK. Dit was nodig omdat de Leidraad Kunstwerken in vele opzichten sterk is verouderd: zo is de Leidraad niet gebaseerd op de overstromingskansbenadering en sluit deze niet aan op het vernieuwde Bouwbesluit uit 2012.

De WOWK biedt methoden waarmee op praktische wijze kan worden geverifieerd of het ontwerp van een waterbouwkundig kunstwerk in een primaire waterkering gedurende zijn gehele levensduur het in de wet vereiste waterkerend vermogen bezit. Deze methoden zijn ook toepasbaar voor een verificatie voor kleinere periodes, dus ook geschikt voor een WBI-beoordeling.

Voor verdere informatie en het downloaden van de WOWK