Handelingsperspectief lengte-effect per vak

Recent is een handelingsperspectief voor de Beoordelingsronde 2017-2023 beschikbaar gekomen op de Helpdesk Water. De aanleiding is een inconsistentie tussen de ministeriële regeling en Ringtoets 18.1.1 als het gaat om het verwerken van het lengte-effect binnen een vak tijdens assembleren. Het handelingsperspectief beschrijft hoe een waterkeringbeheerder om kan gaan met deze inconsistentie. Het assemblageprotocol en aanverwante documenten zullen op de korte termijn worden aangepast.

Inconsistentie tussen de ministeriële regeling en Ringtoets 18.1.1

Naar aanleiding van beoordelingsresultaten en het gebruik van het WBI-instrumentarium is gebleken dat er een inconsistentie is ontstaan tussen de ministeriële regeling en de manier waarop assemblage van de toetsoordelen in Ringtoets 18.1.1 wordt uitgevoerd. Dit leidt tot onduidelijkheid bij de toepassing van het instrumentarium.

Een handelingsperspectief

Het handelingsperspectief geeft inhoudelijke informatie over de optredende inconsistentie, inclusief een aangepast schema voor de stappen die binnen assemblage van toetsoordelen moeten worden genomen. Het beschrijft ook de noodzaak om gebruik te maken van Riskeer 18.1.1 bij het assembleren. Als dat niet mogelijk blijkt te zijn, wordt aangegeven hoe de Exceltool voor assemblage kan worden gebruikt om toch op een correcte manier toetsoordelen te assembleren. Hiermee komt de Exceltool voor assemblage grotendeels te vervallen.

Reeds geaccepteerde beoordelingsresultaten

Het is niet nodig om alle tot nu toe uitgevoerde beoordelingen opnieuw te assembleren. Zoals bij ieder nieuw inzicht of nieuwe kennis, valt het onder de verantwoordelijkheid van de beheerder om na te gaan of nieuwe inzichten leiden tot andere conclusies. Het handelingsperspectief bevat ook handvatten die kunnen worden gebruikt om een eerste inschatting te maken van het effect van dit aangepaste proces voor assemblage op reeds uitgevoerde beoordelingsresultaten. Daarmee kan een afweging worden onderbouwd om met terugwerkende kracht ook de invloed van het lengte-effect alsnog in de beoordelingsresultaten terug te laten komen.