VNK2 en WBI gelijkenissen

Om er voor te zorgen dat de nieuwe beoordelingsinstrumenten op een kwalitatieve, landelijk consistente wijze worden ontwikkeld, wisselen de programma's op allerlei niveaus informatie en inzichten uit. Naast personele overlap wordt de samenhang tussen Veiligheid Nederland in Kaart 2 (VNK2) en WBI2017 zoveel mogelijk geborgd door ‘werkvloeroverleggen' tussen medewerkers van Deltares, Rijkswaterstaat en de marktpartijen die in VNK2 ervaring hebben opgedaan. Op de volgende onderdelen is de verbinding en verankering tussen beide programma's alvast duidelijk zichtbaar:

Data en Informatie

Niet alle gegevens uit VNK2 kunnen zonder meer worden ‘hergebruikt' in het WBI. Vanzelfsprekend wordt zo veel mogelijk hergebruik nagestreefd.

  • Dijksterktegegevens

Voor VNK2 hebben waterkeringbeheerders grote hoeveelheden dijksterktegegevens verzameld en aangeleverd. Vervolgens heeft dit via VNK2 geleid tot kwalitatief hoogstaande en consistente schematisaties van de waterkering om overstromingskansen te kunnen bepalen. WBI 2017 streeft ernaar om deze gegevens zoveel mogelijk te kunnen hergebruiken bij de volgende toetsronde.

  • Ondergrondgegevens

Voor VNK2 hebben geologen van Deltares, maar ook de waterkeringbeheerders zelf, veel verschillende ondergrondgegevens verzameld en aangeleverd. Ook deze gegevens wil WBI 2017 zoveel mogelijk hergebruiken bij de volgende toetsronde.

  • Het afleiden van veiligheidsfactoren

VNK2 heeft voor het berekenen van de overstromingskansen van dijkringen grote hoeveelheden gegevens verzameld en bewerkt. WBI2017 gebruikt deze gegevens om - middels vele kalibratieberekeningen - voor de rekenregels die in het WBI2017 zijn voorzien, bepaalde rekenwaarden (veiligheidsfactoren) af te leiden. Deze rekenwaarden dragen bij aan de kwaliteit van de beoordeling en helpen bij het voorkomen van ‘onterechte' goed- of afkeuringen.

Methoden

  • PC Ring > HydraRing/RingToets

Bij het ontwikkelen van de nieuwe rekensoftware HydraRing/Ringtoets bouwt WBI 2017 voor een belangrijk deel voort op PC Ring, de onderzoekssoftware van VNK2. Grote delen van het rekenhart worden hergebruikt, maar de gebruikersschil zal aanzienlijk gebruiksvriendelijker worden.

  • Beoordelen kunstwerken

Voor het beoordelen van de faalkansen van kunstwerken heeft VNK2 een methode ontwikkeld, waarbij van grof naar fijn wordt gewerkt. Het idee hierbij is, dat een slimme screening van kunstwerken leidt naar veel gerichtere faalkansanalyses en minder onnodig rekenwerk. Deze werkwijze wordt overgenomen in het WBI 2017.

Kennis en ervaringen

  • Schematiseren en rekenen

Tijdens VNK2 is veel praktijkervaring opgedaan bij het schematiseren en rekenen aan waterkeringen. Daardoor is goed bekend wat wel en wat niet werkt. Het gaat dan bijvoorbeeld over het geldigheidsbereik van modellen: in welke situaties kunnen ze worden toegepast? Ook is veel geleerd tijdens de discussies over het meenemen van bewezen sterkte van de waterkering. Het WBI 2017 neemt deze kennis mee bij de ontwikkeling van het beoordelingsinstrumentarium.

  • Kwaliteit van berekeningen

Tijdens het berekenen van overstromingskansen en overstromingsrisico's is tijdens de uitvoering van VNK2 gebleken dat de kwaliteit van een berekening afhangt van drie essentiële factoren: de (beschikbaarheid van) invoergegevens, het gebruikte model en de expertise van degene die de berekening maakt. Daarbij is de 'zwakste schakel' bepalend voor de kwaliteit van uitkomst. Zo heeft het weinig zin om een model te verfijnen zolang de beschikbaarheid van de invoergegevens gering is. Bij het ontwikkelen van het beoordelingsinstrumentarium houdt WBI 2017 rekening met deze inzichten.

  • Praktijkervaring met dijkringteams

VNK2 heeft veel ervaring opgedaan in de zogeheten dijkringteams en geleerd wat wel en niet werkt. Een belangrijke les van VNK2 is dat de kwaliteit van de analyse niet slechts in spelregels en handleidingen gevat kan worden, maar in het werkproces zelf een plek moet krijgen. Daarom zijn beheerders en provincies stapsgewijs in zogenaamde ‘dijkringteams' meegenomen in de analyse en duiding van de resultaten. Het WBI2017 gaat deze inzichten en werkwijze gebruiken bij de geplande jaarlijkse proeftoetsingen.

  • Bundelen van kennis en waarborgen van uniformiteit

Door ‘learning by doing' heeft VNK2 organisatorische ervaring opgedaan met een kennisintensief ontwikkelings- en productieproject. VNK2 heeft door bundelen van kennis op één werkvloer uniformiteit en efficiency bereikt. Zonder verregaande samenwerking tussen beheerders, ingenieursbureaus, provincies, projectbureau en kennisinstellingen zou een consistent landelijk overstromingsrisicobeeld onmogelijk zijn geweest. De ervaringen van het programma VNK2 worden meegenomen bij het ontwikkelen van scenario's voor de inrichting van het toetsproces voor de komende toetsronde.

Meer informatie

  • Ga naar het onderdeel van VNK2