Proces

Het vormgeven van het Nationaal Water Programma 2022-2027 kunnen en doen de ministeries niet alleen. Zij werken samen met verschillende overheden en andere betrokken organisaties. Er zijn verschillende momenten waarop burgers en partijen die bij het waterbeleid en beheer betrokken zijn, worden geraadpleegd. De wijze waarop dat gebeurt, staat in het participatieplan.

In 2019 en 2020 wordt er geschreven aan het ontwerp-Nationaal Water Programma 2022-2027. Waterbeleid en beheer is een samenspel van vele partijen. Er zal waar handig en mogelijk worden aangesloten op bestaande overleggen of trajecten. U vindt de planning van het proces in de infographic en het planningsoverzicht in de tabel hieronder.

Infographic

klik voor vergroting

190601 infographic waterprogramma DEF LR

Planning

Wanneer Wat
1 november t/m 28 november 2019 Zienswijzenprocedure over het voornemen tot het opstellen van het Nationaal Water Programma 2022-2027 en een plan-MER, reacties op participatieplan
Januari 2020 Reactienota naar aanleiding van de zienswijzenprocedure
Januari 2020 Themasessies met maatschappelijke en belangenorganisaties
Januari en Februari 2020 Gebiedssessies met andere overheden

April 2020

Consultatie maatschappelijke en belangenorganisaties in het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving op conceptteksten
Najaar 2020 Instemming kabinet met het ontwerp-Nationaal Water Programma 2022-2027 inclusief bijlagen met plan-MER
Eind 2020 Zienswijzenprocedure op het ontwerp-Nationaal Water Programma 2022-2027 inclusief bijlagen en plan-MER (looptijd: zes maanden)

Najaar/Winter 2021

Reactienota naar aanleiding van de zienswijzenprocedure

Winter 2021

Vaststelling Nationaal Water Programma 2022-2027 inclusief bijlagen

Via deze pagina houden we u op de hoogte als er nieuwe participatiemomenten naast de voorgenomen processtappen zijn. Ook voegen wij informatie toe over de lopende trajecten die onder het Nationaal Waterprogramma vallen. Onder actueel kunt u nieuws vinden over het proces.

Vragen

Heeft u vragen over het Nationaal Water Programma? U kunt ze stellen via: PostbusNationaalWaterProgramma@minienw.nl