Het Nationaal Water Programma 2022-2027

Nederland is een waterland. We leven met, naast, op, en in het water. Onder de Waterwet moeten iedere zes jaar twee nationale plannen worden opgesteld. Voor beleid is dat het Nationaal Waterplan, en voor beheer is dat het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren. Deze twee plannen zullen voor de periode van 2022-2027 in één programma worden samengebracht.

De huidige rijksplannen voor beleid en beheer van het water

Het Nationaal Waterplan geeft het integrale kader voor het waterbeleid van het Rijk voor een periode van 6 jaar. Het plan geeft daarnaast uitvoering aan de Europese richtlijnen voor waterkwaliteit, de mariene strategie en de overstromingsrisico’s. In het Nationaal Waterplan legt het rijk onder meer de strategische doelen voor het waterbeheer vast. In het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren worden de condities en maatregelen opgenomen voor het operationeel beheer om deze strategische doelen te bereiken. Daarnaast geeft Rijkswaterstaat in dit plan aan hoe het invulling geeft aan het beheer en onderhoud en het combineren van de verschillende gebruiksfuncties van het water.

De twee plannen komen samen in het Nationaal Waterprogramma 2022-2027

Voor de komende periode wordt er één integraal programma ontwikkeld, het Nationaal Water Programma 2022-2027, waarin de twee rijksplannen op watergebied samenkomen. Hiermee bereidt het rijk zich voor op de komst van de Omgevingswet. In dit Nationaal Water Programma 2022 - 2027 schrijft de rijksoverheid op wat de hoofdlijnen, de principes en de richting zijn van het nationale waterbeleid en het beheer van de rijkswateren. Dit doen de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gezamenlijk. Zodat wij nu en in de toekomst het hoofd kunnen bieden aan diverse uitdagingen zoals droogte of juist stormen en hevige regenbuien en uitdagingen die te maken hebben met de kwaliteit van ons water en onze veiligheid, inclusief cybersecurity.

Het participatieproces van het Nationaal Water Programma 2022-2027

Het vormgeven van het Nationaal Water Programma 2022-2027 kunnen en doen de ministeries niet alleen. Zij werken samen met verschillende overheden en andere betrokken organisaties. Er zijn verschillende momenten waarop burgers en partijen die bij het waterbeleid en beheer betrokken zijn, worden geraadpleegd. De wijze waarop dat gebeurt, staat in het participatieplan. In 2019 en 2020 wordt geschreven aan het ontwerp-Nationaal Water Programma 2022-2027. Lees meer over het proces, de planning en hoe u hierin kunt participeren.

De inhoud van het Nationaal Water Programma 2022-2027

In het Nationaal Water Programma 2022-2027 worden de rijksbelangen op het gebied van water vastgelegd. Als hoofdelementen voor het Nationaal Water Programma worden voorzien:

  1. De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid (incl. Noordzee), waarbij aandacht voor actualisatie en een aantal nieuwe beleidsaccenten.
  2. De hoofdlijnen van het scheepvaartbeleid voor zover relevant voor het waterbeleid/beheer.
  3. Verankeren van herijkte Deltabeslissingen en voorkeursstrategieën.
  4. Raakvlakken van ander beleid voor de leefomgeving met het water-beleid/beheer (natuur, bodem en energietransitie), inclusief beschrijving van de verantwoordelijkheden en bij wie deze liggen.
  5. De stroomgebiedbeheerplannen en overstromingsrisicobeheerplannen (Europese verplichtingen inclusief factsheets van de Kaderrichtlijn Water). Naast een nationaal deel, bestaan deze plannen ook uit een internationaal deel dat samen met de landen in het grensoverschrijdende stroomgebied is opgesteld.
  6. Verwijzing naar onder de Omgevingswet nu al voorziene aparte programma’s (zoals IRM) en gebiedsagenda’s grote wateren.
  7. Beschrijving van het beheer en de functies van de rijkswateren; het programma van maatregelen en voorzieningen voor de ontwikkeling, werking en bescherming van de rijkswateren (incl. scheepvaart).
  8. Financiering van de aangekondigde beleid- en beheermaatregelen.

Het milieueffectrapport (PlanMER) bij het Nationaal Water Programma 2022-2027

Er is een PlanMER inclusief passende beoordeling opgesteld ter ondersteuning van de besluitvorming van het Nationaal Water Programma 2022 - 2027. Het PlanMER is een rapport dat de gevolgen van het Nationaal Water Programma 2022 - 2027 voor onze leefomgeving en het milieu beschrijft. Ter voorbereiding van het PlanMER is in een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) beschreven welke onderwerpen (reikwijdte) in het PlanMER onderzocht zullen worden en met welke diepgang (detailniveau).

Vragen

Heeft u vragen over het Nationaal Water Programma? U kunt ze stellen via: PostbusNationaalWaterProgramma@minienw.nl