Lozen op riool

Volgens de Wet milieubeheer is er sprake van een riool als aan twee criteria wordt voldaan (zie wettelijke definities):

  • er moet afvalwater mee worden ingezameld en
  • er moet afvalwater mee getransporteerd worden.

Een riool  is een voorziening voor inzameling en transport van afvalwater.

In de regelgeving wordt verschil gemaakt tussen lozing van afvalwater in een :

De meeste rioolstelsel worden beheerd door de gemeente en zijn daarmee openbare stelsels. Ook niet gemeentelijke rioolstelsels vallen onder deze definitie.  Bijvoorbeeld rioolstelsels in particulier beheer op een bedrijventerrein kan een vuilwaterriool zijn. Daarbij is het niet van belang of ze uitkomen op een openbaar stelsel.

Lozen in een vuilwaterriool

Een vuilwaterriool is in eerste instantie bedoeld om huishoudelijk afvalwater in te zamelen en te transporteren naar een zuivering. Naast huishoudelijk afvalwater wordt er ook bedrijfsafvalwater in het vuilwaterriool geloosd. Enerzijds omdat het wat biologische afbreekbaarheid betreft overeenkomt met huishoudelijk afvalwater, en anderzijds omdat andere lozingsroutes milieuhygiënisch ongewenst zijn en/of zuivering door de lozer een te grote inspanning vergt. In het laatste geval vindt er weliswaar geen echte zuivering plaats, maar komt een deel van de verontreinigingen in het slib van de RWZI terecht en voorkomt daarmee vervuiling van het oppervlaktewater. Daarom is een vuilwaterriool gedefinieerd als een stelsel voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater.

Een belangrijk aspect bij lozingen op het riool is de capaciteit van het stelsel. Dat kan aanleiding zijn om bepaalde bedrijfsafvalwaterlozingen in het vuilwaterriool niet toe te staan, het stelsel is immers in eerste instantie bedoeld voor huishoudelijk afvalwater.

Lozen in ander riool dan vuilwaterriool.

algemeen verbod

Binnen de algemene regels is lozen in een ander riool dan het vuilwaterriool, een schoonwaterstelsel, verboden. Per lozingsactiviteit wordt het verbod om te lozen opgeheven.  Dit geldt bijvoorbeeld voor afstromend hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening. Maar ook voor grondwater voor ontwatering of bij bodemsanering. De voorwaarden die aan het lozen in een schoonwater stelsel worden gesteld zijn vaak gelijk aan de eisen bij lozen in het oppervlaktewater. Logisch want veelal komen deze lozingen uiteindelijk ongezuiverd uit op een oppervlaktewater.

individuele toestemming

Lozen in een schoonwaterstelsel kan binnen het activiteitenbesluit en het besluit lozen buiten inrichtingen worden toegestaan met een maatwerkvoorschrift bij het verbodsartikel. Toestemming kan ook per verordening worden gegeven.

Zie ook Lozingsroutes en bevoegd gezag.

Particulier riool versus openbaar riool

De lozingsbesluiten regelen ook lozing op niet openbare stelsels.

Bijvoorbeeld het bedrijf dat gevestigd is op het terrein van die andere inrichting, zoals een vliegveld, en loost op het rioolstelsel van dat vliegveld. Voor dit bedrijf gelden in beginsel de voorschriften uit het Activiteitenbesluit voor lozen in het vuilwaterriool. De basis hiervoor is de definitie van "vuilwaterriool" in de besluiten.


Soorten riool