Lozen van afvloeiend Hemelwater

Eigenlijk is het niet de bedoeling om hemelwater op het vuilwaterriool te lozen. Het gaat namelijk om een schone waterstroom. Schoon water verstoort de goede werking van een waterzuiveringsinstallatie doordat er teveel water op de zuivering komt. Ook moet er een onnodig groot rioolsysteem worden gemaakt om hemelwater af te voeren.  Een lozing van hemelwater op het vuilwaterriool moet daarom voorkomen worden. Het maakt daarbij niet uit bij wie het dat hemelwater valt: gebouwen van bedrijven (activiteitenbesluit) of particuliere huizen (Besluit lozing afvalwater huishoudens).

In het GRP geeft de gemeente het lokaal beleid voor hemelwater weer. De afweging wanneer en hoe bepaalde wijken hemelwater moeten afkoppelen is daarin opgenomen.

Schemistische weergave regelgeving voor hemelwater en grondwater