Welke veranderingen vallen hier onder?

"Ongedraineerd rekenen" is een verzamelnaam die gebruikt wordt voor de aanpassing van de stabiliteitsanalyses. Welke veranderingen vallen hier allemaal onder?

Het toepassen van het schuifsterktemodel met ongedraineerde schuifsterkte houdt in het kort het volgende in:

  • Toepassing van het Critical State Soil Mechanics model (CSSM) en de SHANSEP techniek voor het karakteriseren van het gedrag van de grond (zowel zware klei, organische klei, veen en zand). Het Mohr-Coulomb model dat in het WBI 2006 wordt toegepast, zal in het WBI 2017 niet meer worden toegepast.
  • Met bovengenoemd model wordt onderscheid gemaakt tussen gedraineerd grondgedrag en ongedraineerd grondgedrag. Bij grondsoorten met een hoge doorlatendheid, zoals zand, kan drainage plaats vinden tijdens afschuiven (taludinstabiliteit) en is sprake van gedraineerd grondgedrag, Bij grondsoorten met een lage doorlatendheid, zoals klei en veen, vindt weinig of geen drainage plaats tijdens afschuiven en is sprake van ongedraineerd grondgedrag.
  • De in situ toestand van de grond in rekening brengen via de grensspanning, waarmee onderscheid wordt gemaakt tussen normaal geconsolideerd grondgedrag en overgeconsolideerd grondgedrag.
  • Rekenen met de bezwijksterkte van grond (ultimate state) in plaats van sterkte bij een kleine vervorming in laboratoriumproeven.
  • Schuifsterkte van klei bepalen met eentraps anisotroop geconsolideerde triaxiaalproeven en voor veen met direct simple shear proeven met constante hoogte. De grensspanning wordt in het veld bepaald met sonderingen.

Naast de genoemde veranderingen in het schuifsterktemodel zal in het WBI 2017 de toets op macrostabiliteit ook veranderen voor wat betreft het schuifvlakmodel en de schematisering van de waterspanningen. Deze veranderingen zijn onafhankelijk van het nieuwe schuifsterktemodel.

Meer informatie Rapport ongedraineerde schuifsterkte bij toetsspoor macrostabiliteit in WTI 2017 - informatie voor besluitvomingsproces.