Welke parameters zijn van belang en hoe moeten deze worden bepaald?

In de handreiking bepalen ongedraineerde schuifsterkte wordt in detail beschreven welke parameters op welke wijze bepaald moeten worden (van grof naar fijn) om tot een stabiliteitsanalyse te komen. De parameters voor het nieuwe schuifsterktemodel voor de gedetailleerde toets van macrostabiliteit zijn de ongedraineerde schuifsterkte ratio S, de sterkte toename exponent m en de grensspanning σ'vy.

De ongedraineerde schuifsterkte ratio S is min of meer vergelijkbaar met de hoek van inwendige wrijving bij de vigerende werkwijze. In de ongedraineerde schuifsterkte ratio is naast het effect van de wrijving tussen de gronddeeltjes ook het effect van de generatie van waterspanning bij ongedraineerd grondgedrag verdisconteerd.

De grensspanning σ'vy is een maat voor de in situ toestand van de grond. De verhouding van de grensspanning σ'vy en de in situ spanning σ'v (de overconsolidatieratio OCR) zegt iets over de mate waarin de deeltjes van de grond op elkaar gepakt zijn en bepaalt mede de grootte van de generatie van waterspanningen bij het mobiliseren van schuifsterkte.

De sterkte toename exponent m bepaalt de mate waarin de ongedraineerde schuifsterkte van de grond gevoelig is voor veranderingen in de effectieve spanning σ'v als gevolg van veranderingen in de waterspanning.

Meer informatie is te vinden in de Handreiking voor het bepalen van schuifsterkteparameters.