Welk proces is gevolgd om te komen tot de gewijzigde stabiliteitsanalyses?

Welke kwaliteitsborging heeft plaats gevonden?

Met DGRW en de WBI Coördinatiegroep is afgesproken dat het toepassen van het ongedraineerde schuifsterkte model bij het beoordelen van macrostabiliteit binnen het WBI 2017 alleen wordt voorgeschreven indien:

1. De overstap op het rekenen met ongedraineerde schuifsterkte aantoonbaar relevant is:

 • Waarom willen we rekenen met ongedraineerde schuifsterkte?
 • Wat is het verschil met huidige voorschriften?
 • Welke is het effect op het veiligheidsbeeld?

2. De theorie correct en consistent is vertaald naar rekenregels:

 • Is de theorie achter het rekenen met ongedraineerde schuifsterkte voldoende onderbouwd?
 • Is de theorie op de juiste manier vertaald naar rekenregels?
 • Past de theorie in de Nederlandse waterveiligheidsfilosofie?

3. De rekenregels in de praktijk toepasbaar zijn:

 • Zijn er in de praktijk voldoende gegevens voor het rekenen met ongedraineerde schuifsterkte?
 • Welke is de inspanning om deze in het juiste format te verzamelen?
 • Is er voldoende kennis bij waterkeringbeheerders om te kunnen rekenen met ongedraineerde schuifsterkte?

4. Nieuwe voorschriften beleidsmatig acceptabel zijn:

 • Wat zijn de financiële consequenties van implementatie?
 • Wat betekent de overgang voor lopende uitvoeringsprogramma’s?
 • Wat is de relatie met andere ontwikkelingen (Dijken op Veen, STOWA – regionale waterkeringen).

Deze 4 vragen zijn in 4 notities beantwoord en deze notities zijn ingebracht in de WBI Coördinatiegroep, ENW Voorbereidingsgroep, ENW Techniek en bij DGRW. Daarnaast zijn er workshops georganiseerd en is aangesloten bij bestaande overleggremia. Tevens hebben meerdere inhoudelijke reviews plaats gevonden op de inhoud van de notities.

Meer informatie Rapport ongedraineerde schuifsterkte bij toetsspoor macrostabiliteit in WTI 2017 - informatie voor besluitvomingsproces.