Waarom is het beter om ongedraineerd te rekenen dan gedraineerd?

De keuze voor een gedraineerde stabiliteitsanalyse of een ongedraineerde stabiliteitsanalyse moet in principe per situatie worden gemaakt. Relevant is de doorlatendheid van de ondergrond in relatie tot de belastingsituatie. Bij een snel optredende belasting en slecht doorlatende grondlagen moet worden uitgegaan van ongedraineerd grondgedrag. Bij de terug-analyse van opgetreden afschuivingen is gebleken dat het rekenen met ongedraineerde schuifsterkte recht doet aan het werkelijke grondgedrag van klei en veen in relatie tot taludstabiliteit. Dit aspect van het grondgedrag van klei en veen is tot op heden ten onrechte buiten beschouwing gelaten in de Nederlandse geotechnische praktijk. Bij een langzame of permanente belasting en goed doorlatende grondlagen is een gedraineerde analyse op zijn plaats. Verder is bij het niveau van de effectieve spanning bij primaire waterkeringen een ongedraineerde analyse ongunstiger dan een gedraineerde analyse. Voor het beoordelen van de situatie met hoog water bij primaire waterkeringen met een ondergrond bestaande uit slecht doorlatende klei- en veenlagen is een ongedraineerde analyse daarom een goede keuze. Als aangetoond kan worden dat de belastingcondities en de doorlatendheid van de ondergrond geen aanleiding geven om een ongedraineerde stabiliteitsanalyse uit te voeren, kan hiervan worden afgeweken.