Waar vind ik het protocol sonderen voor Su-bepaling?

Het protocol sonderen voor Su-bepaling is opgesteld om te komen tot sonderingen met hoge kwaliteit, op basis waarvan de ongedraineerde schuifsterkte met de hiervoor benodigde nauwkeurigheid kan worden vastgesteld. Het protocol is opgesteld in samenwerking met de sondeerbedrijven. De sondeerbedrijven zijn zeer positief over de ontwikkeling die hiermee in gang wordt gezet. Omdat het protocol nog erg nieuw is, zijn er op dit moment nog geen praktische ervaringen met het uitvoeren van sonderingen volgens dit protocol. Sondeerbedrijven hebben nog wat tijd nodig om een werkwijze te ontwikkelen die is afgestemd op het protocol. In projecten zal ervaring met het toepassen van het protocol moeten worden opgedaan. De ervaring die wordt opgedaan, zal waarschijnlijk tot aanpassingen van onderdelen van het protocol leiden. Een eerste update van het protocol verschijnt mogelijk in 2018. Hierover vindt afstemming plaats met de sondeerbedrijven. Daarnaast moet er wat de klasse 1+ conus betreft nog ontwikkeling van apparatuur plaats vinden. Bij het toepassen van het protocol in projecten is het goed dat alle betrokken partijen zich ervan bewust zijn, dat het protocol en de praktische toepassing ervan op dit moment nog in ontwikkeling is.

Het Protocol sonderen voor Su-bepalingen is te downloaden door op de link te klikken.