Hoe worden de parameters voor ongedraineerd rekenen bepaald ?

Als er naast standaard sonderingen en boringen geen grondonderzoek beschikbaar is?

De parameters voor het nieuwe schuifsterktemodel voor de gedetailleerde toets van macrostabiliteit zijn de ongedraineerde schuifsterkte ratio S, de sterkte toename exponent m en de grensspanning σ'vy. Bij het bepalen van deze parameters is het zinvol om van grof naar fijn te werken. De volgende stappen kunnen daarin worden doorlopen:

  1. Starten met standaard waarden voor S, m en σ'vy (of pre overburden pressure POP);
  2. Verfijnen met grensspanning σ'vy uit beschikbare sonderingen met conservatieve correlaties;
  3. Verfijnen met veld- en laboratoriumonderzoek en opstellen van specifieke correlaties voor een gebied of grondlaag.

Als er geen grondonderzoek beschikbaar is kan gestart worden met de eerste stap. Voor de eerste stap van de gedetailleerde toetsing is voor het bepalen van schuifsterkteparameters nog geen gegevensinwinning door beheerders nodig. Voor de ongedraineerde schuifsterkte ratio S en de sterkte toename exponent m worden standaard waarden aangeleverd vanuit het WBI. Dit zijn realistische schattingen (niet conservatief) die zijn gerelateerd aan geologische afzetting, grondsoortbeschrijving en volumegewicht. Voor het bepalen van de grensspanning σ'vy worden voor de eerste stap van de gedetailleerde toets vanuit het WBI voorzichtige standaard waarden van de pre overburden pressure POP aangeleverd. De grensspanning is een parameter met veel variatie. Zonder lokaal onderzoek kan hiervoor alleen een voorzichtige schatting worden gegeven.

Indien er wel sonderingen beschikbaar zijn (ten minste klasse 2 en gelijke situatie van dijk en ondergrond ten tijde van uitvoering en de huidige situatie; zie ook volgende vraag), kan ook stap 2 uitgevoerd worden. Zie hiervoor ook de handreiking.

Meer informatie is te vinden in de Handreiking voor het bepalen van schuifsterkteparameters.