Leidt ongedraineerd rekenen bij ophogingen tot een betere beschrijving?

Leidt ongedraineerd rekenen bij ophogingen in de algemene geotechniek ook tot een betere beschrijving van de situatie?

De keuze voor een gedraineerde stabiliteitsanalyse of een ongedraineerde stabiliteitsanalyse moet in principe per situatie worden gemaakt. Relevant is de doorlatendheid van de ondergrond in relatie tot de belastingsituatie. Bij een snel optredende belasting en slecht doorlatende grondlagen moet worden uitgegaan van ongedraineerd grondgedrag. Bij een langzame of permanente belasting en goed doorlatende grondlagen is een gedraineerde analyse op zijn plaats. Verder is bij het niveau van de effectieve spanning van belang. Bij hoge effectieve spanningen is een ongedraineerde analyse meestal ongunstiger dan een gedraineerde analyse. Als aangetoond kan worden dat de belastingcondities en de doorlatendheid van de ondergrond geen aanleiding geven om een ongedraineerde stabiliteitsanalyse uit te voeren, kan dit achterwege blijven.