Wat gaat er veranderen in WBI voor wat betreft macrostabiliteit?

In het programma WBI 2017 wordt onder meer gewerkt aan een nieuwe toetsmethode voor het toetsspoor macrostabiliteit. Macro-instabiliteit is een faalmechanisme dat de stabiliteit van een dijk of dam ernstig kan bedreigen. Als gevolg van een hoge (of juist lage) waterstand voor de waterkering of extreme neerslag (of juist droogte), in combinatie met andere belastingen, kan de sterkte van de ondergrond en de dijk onvoldoende zijn om weerstand te bieden aan deze belastingen. Als de sterkte (ofwel de schuifweerstand van de grond) onvoldoende is, kunnen grote delen van het grondlichaam langs rechte en/of gebogen glijvlakken, afschuiven. Dit zowel binnenwaarts als buitenwaarts, waarna de dijk of dam zijn waterkerende functie verliest. Zie ook onderstaande figuur.

Afbeelding

In de eenvoudige toets (toetslaag 1) wordt met eenvoudige beslisregels getoetst of de kans op falen door macro-instabiliteit verwaarloosbaar klein is. De bestaande geometrische toets komt in het WBI 2017 te vervallen, omdat er twijfels zijn bij de onderbouwing hiervan. Hiervoor in de plaats komt een simpeler geometrische toets. Er zal vaker een gedetailleerde toets moeten worden uitgevoerd.

De gedetailleerde toets voor macrostabiliteit wordt in het WBI 2017 verbeterd door het toepassen van een schuifsterktemodel uitgaande van ongedraineerde schuifsterkte voor slecht waterdoorlatende grondlagen (klei en veen), toepassen van het schuifvlakmodel Spencer-Van der Meij en verbetering van de schematisering van de waterspanningen. Het rekenen met ongedraineerde schuifsterkte is onderdeel van de overstap naar een nieuw schuifsterktemodel (Critical State en SHANSEP). Zowel voor gedraineerd als voor ongedraineerd grondgedrag betekent dit, dat grond- en labonderzoek anders wordt ingericht en dat de interpretatie van proefresultaten zal veranderen. Hierbij zullen ook sonderingen gebruikt gaan worden. Naast de genoemde voorstellen voor verbetering van de toets op macrostabiliteit hebben uiteraard ook de algemene veranderingen in het WBI 2017, zoals de overstap op overstromingskansen consequenties voor het toetsen van macrostabiliteit.

Meer informatie Rapport ongedraineerde schuifsterkte bij toetsspoor macrostabiliteit in WBI 2017 - informatie voor besluitvomingsproces.