Aanleiding

Hoewel in de afgelopen periode samen met alle stakeholders veel aandacht is besteed aan het schrijven van een programmaplan voor de doorontwikkeling van het instrumentarium, zijn er ook verschillende werkzaamheden uitgevoerd ter verbetering van het instrumentarium ten behoeve van de lopende beoordelingsronde en de projecten in het HWBP. Daarvoor waren twee aanleidingen.

Meer ondersteuning tijdens het maken van een dijkontwerp

Er was een wens om op korte termijn de mogelijkheid te hebben instrumenten die in eerste instantie alleen beschikbaar waren voor het uitvoeren van een beoordeling ook te kunnen gebruiken tijdens het maken van een dijkontwerp. Dit geldt met name op het gebied van bepaling van hydraulische belastingen of het probabilistisch kunnen bepalen van overstromingskansen (bijvoorbeeld als gevolg van erosie van de kruin of het binnentalud van een dijk).

Consolidatie van ervaringen

Verschillende gesprekken met gebruikers van het instrumentarium, bijvoorbeeld in het Kennis en Kunde Platform (KKP) en beantwoording van vragen via de helpdesk water die aanleiding hebben gegeven het instrumentarium te willen verduidelijken. De kennis die naar aanleiding hiervan was opgenomen in verschillende adviezen, voorbeelden en/of factsheets is verwerkt in de diverse schematiseringshandleidingen en software. Hiermee hopen we eventuele toekomstige onduidelijkheden te verminderen.

Inhoud van de najaarsrelease

De werkzaamheden hebben geleid tot aanpassingen van verschillende instrumenten. Zo hebben we een verbetering doorgevoerd bij verschillende schematiseringshandleidingen, maar zijn er ook diverse verbeteringen aangebracht in software pakketten als de BM-Gras buitentalud, Steentoets, MorphAn en Hydra-NL. We zijn daarnaast blij om ook de nieuwe pakketten Riskeer 19.1.1 en D-Stability 20.1.1 te kunnen presenteren.

Elders op deze website zijn alle aanpassingen en consequenties per instrument/product beschreven. Daarnaast is een beschrijving opgenomen van de aanpassingen en consequenties per onderwerp.

Consequenties

Het aanpassen van onderdelen van het instrumentarium heeft consequenties voor de gebruiker ervan, maar ook voor het functioneren van het gehele instrumentarium. Bij het ontwikkelen van de nieuwe en aangepaste onderdelen in deze release is een consequentie- en consistentieanalyse uitgevoerd. Hiermee is de samenhang binnen het instrumentarium bewaakt als onderdelen daarvan wijzigen, en is de kans op onvolkomenheden in het vernieuwde instrumentarium verkleind. Daarnaast geeft het een beeld van de consequenties van de aanpassingen voor de gebruiker.

De lopende beoordeling met behulp van het WBI2017 zal door het uitbrengen van de onderdelen uit deze release geen hinder ondervinden. Met de release wordt meer structuur geboden in het ontsluiten van kennis die op verschillende plekken beschikbaar is. Wel bieden de verschillende onderdelen extra handvatten voor het uitvoeren van een Toets op Maat. Andere onderdelen zijn bedoeld voor het bieden van meer ondersteuning tijdens het ontwerpproces.

In de release notes (wordt nader ingegaan op de consequenties) van de wijzigingen voor gebruikers van het instrumentarium.