Voortgang beoordelingen

Elk jaar maakt de Unie van Waterschappen een voortgangsrapportage van de eerste landelijke Beoordelingsronde. Deze wordt in mei in de CWK vastgesteld, maar we kunnen alvast wat bevindingen delen.

Elk jaar maakt de Unie van Waterschappen een voortgangsrapportage van de eerste landelijke Beoordelingsronde. Deze wordt in mei in de Commissie Waterkingen (CWK) vastgesteld, maar we kunnen alvast wat bevindingen delen. Knelpunten die gesignaleerd zijn in de 4e Voortgangsrapportage worden geagendeerd in overleg met DGWB.

Het algemene beeld uit de Voortgangsrapportage is dat beheerders een hoge prioriteit geven aan de beoordelingen en mede aan de hand van de handelingsperspectieven volop inzetten op het realiseren van de ambitie van LBO-1. Op 26 maart 2020 was 18% van de trajecten beoordeeld (incl. de conformiteitscheck door ILT), wat overeenkomt met 24% van het aantal kilometers.

Uit de derde voortgangsrapportage (2019) bleek dat de planningen steeds meer onder druk komen te staan en het risico bestaat dat de ambitie van LBO-1 niet gehaald wordt. In 2019 heeft de sector gewerkt aan handelingsperspectieven binnen de Ministeriële Regeling om het beoordelingsproces te versnellen. In de 4e Voortgangsrapportage passen alle beheerders handelingsperspectieven toe, zoals het toepassen van voorlopige oordelen en niet beoordelen van recent versterkte vakken. Ook de ILT probeert te versnellen in haar aanpak. Beheerders zoeken meer en meer regionale samenwerking, bijvoorbeeld voor reviews. De meerwaarde van het Kennis- en Kundeplatform wordt herkend, maar capaciteit om deel te nemen staat onder druk.

Om de planning te kunnen halen blijven de gereserveerde inzet en middelen stabiel. Beheerders verwachten daarmee hun rapportages vóór 1 juli 2022 aan te kunnen leveren aan ILT. Desondanks zijn in 2019 en Q1 2020 minder rapportages opgeleverd dan gepland. Diverse oorzaken van organisatorische en instrumentele (WBI2017) aard en marktwerking liggen hieraan ten grondslag. Dit betekent dat het risico op een te grote boeggolf richting ILT nog steeds reëel is, en dat de kans bestaat dat ILT niet voor 31 december 2022 voor alle ingediende trajecten een conformiteitsbrief kan afgeven. In overleg met beheerders, DGWB, ILT en HWBP probeert UvW meer mogelijkheden te zoeken om beoordelingen te versnellen en tot een stabiele en evenwichtige planning te komen (het zgn. Masterplan).