Nulmeting doelbereik

Begin maart is een nulmeting gestart. Deze meting geeft inzicht in de mate waarmee het huidig instrumentarium invulling geeft aan de doelstellingen van het BOI 2020 – 2023 programma en vormt daarmee een referentie voor metingen van het doelbereik door het programma komende jaren. Het programma wil jaarlijks een meting uitvoeren om na te gaan of de inspanningen die worden gepleegd in voldoende mate bijdragen aan de gestelde doelen. Het programmateam wil u graag bedanken voor de vele reacties en inspanningen om ons daarbij te helpen.

Start van de meting

In maart is in samenwerking met de Technisch Managers-community van het HWBP en het Kennis en Kunde Platform (KKP) aan gebruikers van het BOI gevraagd om medewerking aan een nulmeting van het doelbereik van het programma. Het programmateam is positief verrast door de hoeveelheid aanmeldingen voor deze metingen. Dit geeft aan dat niet alleen het programmateam zelf, maar ook de gebruikers van het instrumentarium belang hechten aan een doeltreffende doorontwikkeling van het BOI.

Verwerking van het resultaat

De nulmeting wordt uitgevoerd door een extern bureau. Inmiddels is een groot deel van de reacties van gebruikers door dit bureau ontvangen. Het resultaat van analyse van deze reacties zal in de eerstvolgende voortgangsrapportage van het programma worden verwerkt en ook worden besproken in het DKI (het directeurenoverleg voor kennis en instrumentarium, dat een adviserende rol heeft over de koers van het programma).