Factsheets Beoordelen

De Ministeriële Regeling Veiligheid Primaire Waterkeringen 2017 beschrijft de uitvoering van de beoordeling, zowel procesmatig als inhoudelijk. De regeling biedt soms ruimte voor interpretatie waardoor het bij het uitvoeren van de beoordeling vragen oproept bij beheerders en hun adviesbureaus . Veel van die vragen kunnen gelukkig worden beantwoord door de Helpdesk Water. Ook kan het Kennis en Kundeplatform uitkomst bieden. Voor een aantal onderwerpen heeft DGWB in overleg met betrokken partijen (ILT, AOI/DKI, KKP) factsheets opgesteld.

Deze factsheets bevatten een nadere toelichting op en/of uitwerking van onderwerpen uit de Regeling. Het zijn groeidocumenten waarin goede voorbeelden en ervaringen kunnen worden gedeeld en/of mogelijke knelpunten en onduidelijkheden kunnen worden verduidelijkt. Indien zich nieuwe inzichten of ervaringen voordoen kan DGWB besluiten daarover een factsheet uit te brengen dan wel een bestaande factsheet aan te passen.

Er wordt momenteel gewerkt aan (het actualiseren van) een viertal factsheets,  Met het KKP is afgesproken dat deze factsheets nog een keer worden besproken in KKP-bijeenkomsten die de komende maand/weken worden georganiseerd. Zodra de bespreking met het KKP is afgerond zullen de factsheets worden gepubliceerd op de Helpdesk Water. Het gaat om:

  1. Gevoeligheidsanalyse goed is goed genoeg De eerste versie is in 2017 opgesteld . In 2018 is deze versie geëvalueerd en zijn door de UvW voorstellen voor aanpassingen gedaan. Deze versie is hier beschikbaar.
  2. Voorlopig oordeel Een eerste versie van deze factsheet is besproken met de ILT, de werkgroep masterplan, het AIO, DKI en in KKP. Er is duidelijk behoefte aan handelingsperspectief inzake het Voorlopig Oordeel. De factsheet zal ingaan op het verschil tussen een Definitief en een Voorlopig Oordeel, wanneer een beheerder een Voorlopig Oordeel kan toepassen en hoe hij aantoont dat een traject niet in Categorie D valt, de belangrijkste voorwaarde voor het geven van een Voorlopig Oordeel. Momenteel loopt een aantal pilots Voorlopig Oordeel. De ervaringen uit deze pilots worden verwerkt in de factsheet, waarna deze besproken wordt met het KKP en vervolgens beschikbaar gesteld.
  3. Beoordelingen versterkingen Hoe om te gaan met (delen van) dijktrajecten die kort geleden zijn versterkt of die momenteel in Verkenning, Planuitwerking of Realisatie zijn? De factsheet Beoordelingen versterkingen is bedoeld om hier meer helderheid over te verschaffen. Versie 2.0 van deze factsheet (23 oktober 2019) is besproken met de ILT, de werkgroep masterplan en het KKP. Afronding is op korte termijn voorzien.
  4. NWO’s Er blijken nog veel vragen te bestaan rondom het beschouwen van NWO’s. Met de factsheet NWO’s wordt een alternatieve invulling van het werkproces geboden voor de beoordeling van niet waterkerende objecten. In de Regeling is ruimte opgenomen NWO’s niet mee te nemen in trajecten die evident niet aan de norm voldoen (categorie D). Gezamenlijk wordt gekeken in welke gevallen NWO’s in trajecten met oordeel A, B en C ook buiten beschouwing kunnen worden gelaten. Een conceptversie is gereed. Bespreking met de ILT en de werkgroep masterplan is op korte termijn voorzien, gevolgd door afronden en beschikbaar stellen.