Hoe omgaan met tijdelijke maatregelen bij beoordeling van waterkeringen?

Bij de beoordeling wordt het waterkerend vermogen van de primaire waterkeringen in kaart gebracht. De primaire waterkeringen staan beschreven in de legger en verder in het beheerregister. Primaire waterkeringen kunnen opgebouwd zijn uit een permanente constructie (bijvoorbeeld een dijk), semi-permanente constructies, denk hierbij aan beweegbare onderdelen van een kering, zoals kleppen of deuren, of onderdelen die aangevoerd moeten worden zoals bijvoorbeeld schotbalken. En als laatste kunnen ook tijdelijke maatregelen, zoals verhogen van het waterpeil in de polder, deel uit maken van de kering.

Deze tijdelijke maatregelen zijn vanzelfsprekend ook beschreven in de legger. Samen met het permanente en semi permanent onderdelen van de kering vormen zij de primaire waterkering. Het totaal van de permanent constructie, het semi permanente deel en de tijdelijke maatregelen moet voldoen aan de veiligheidseis die aan de kering wordt gesteld.

Daarnaast bestaan er noodmaatregelen maatregelen. Hieronder worden de maatregelen verstaan die de beheerder tijdens hoogwater condities kan nemen om de sterkte van de waterkering te verbeteren, denk hierbij aan het plaatsen van zandzakken, het opkisten van (zandmeevoerende) wellen, etc.

Noodmaatregelen zijn dus maatregelen die de beheerder in het kader van calamiteitenbeheersing neemt. Noodmaatregelen kunnen een reactie zijn op een onverwacht fenomeen, bijvoorbeeld het optreden van een wel. Het kunnen ook maatregelen zijn die de beheerder in afwachting van de verbetering van een afgekeurd deel van de waterkering voor dat specifieke deel van de kering tijdelijk in haar calamiteitenbeheersingsplan opneemt. Na voltooiing van de verbetering van de kering zal vervallen betreffende maatregelen in het calamiteitenbeheersingsplan.

Noodmaatregelen worden niet opgenomen in legger en beheerregister. Er worden geen wettelijke eisen aan gesteld en ze worden niet getoetst. Het is natuurlijk wel verstandig goede aandacht te geven aan een zekere uitvoering van deze maatregelen.