Informatie WTI 2006 en WTI 2011

Belangrijke downloads van het Wettelijk Toetsinstrumenatrium 2006 (WTI 2006) is in de rechterbalk onder downloads te vinden.

WTI 2006

Toetsing bekledingen 3e toetsronde

Voor de toetsing van bekledingen zijn er 2 rapporten beschikbaar (opgesteld door Royal Haskoning):

  • Stappenplan VTV/HR06 : beschrijft in detail de overdracht van informatie tussen de programmatuur.
  • Hydra Getting Started: geeft daarbij uitgewerkte voorbeelden.

Deze rapporten zijn in de rechterbalk te vinden.

Aanvulling

In december 2008 heeft de Staatssecretaris een aanvulling en nadere uitwerking van het toetsinstrumentarium vastgesteld.

WTI Errata

De Staatssecretaris heeft verbeteringen en aanvullingen vastgesteld op het Wettelijk Toetsinstrumentarium voor de derde ronde toetsing van de primaire waterkeringen en aangeboden aan de beheerders van en toezichthouders op de primaire keringen.

Concept WTI 2011

Het concept WTI 2011 is opgesteld in de periode 2006-2011 als Wettelijk Toetsinstrumentarium voor de vierde toetsronde (2011-2017). De vaststelling van het WTI 2011 voor de vierde toetsronde door de Staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu was oorspronkelijk gepland voor begin 2012.

Als gevolg van de afspraken op bestuurlijk/beleidsmatig niveau, gemaakt in het kader van het Bestuursakkoord Water (april 2011), is de vierde toetsronde in 2011 niet van start gegaan. In dit bestuursakkoord is opgenomen dat de vierde toetsing wordt uitgesteld totdat er duidelijkheid bestaat over de actualisering van de normering. De derde toetsronde wordt verlengd voor die keringen die het predicaat ‘nader onderzoek' hebben gekregen in de Landelijke Rapportage Toetsing/LRT3 (december 2011). Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat het concept WettelijkToetsinstrumentarium 2011 (concept WTI 2011) niet wordt vastgesteld. Inmiddels is de nieuwe normering geactualiseerd en wordt er gewerkt aan de eerste beoordelingsronde, het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017.

Status concept WTI 2011

Het concept WTI 2011 bevat drie documenten (VTV Algemeen deel, HR Technisch deel en VTV Technisch deel), twee probabilistische hydraulische modellen (HYDRA K en HYDRA Zoet) en de bijbehorende databases voor de watersystemen waarvan nieuwe concept Hydraulische Randvoorwaarden zijn afgeleid (Westerschelde, Waddenzee, IJsselmeer, Vechtdelta en Benedenriviergebied).

Het concept WTI 2011 is gebaseerd op de state of the art van de kennis m.b.t. hydraulische modellering en m.b.t. de kennis van de faalmechanismen van de waterkeringen. Zowel de nieuwe concept Hydraulische Randvoorwaarden als de nieuwe of aangepaste toetsmethoden, zoals geïmplementeerd in het VTV Technisch deel, hebben een zorgvuldig (inhoudelijk) kwaliteitscontroletraject doorgelopen. Echter als gevolg van de beleidsmatige ontwikkelingen heeft de uitvoeringstoets, handhaafbaarheidtoets en juridische toets niet plaatsgevonden. Het concept WTI 2011 wordt beschouwd als ‘startdocument' voor verdere ontwikkeling in het kader van het WBI 2017 programma.


Downloads