Delfland Handleiding Watertoets

Met de Handreiking Watertoets (en ook de Waterkansenkaart) beoogt het Hoogheemraadschap van Delfland de opstellers van ruimtelijke plannen inzicht te geven in de plaats van het water, zoals die door het hoogheemraadschap wordt gezien. Het is een procesinstrument met een pro-actief karakter, bedoeld om het water op tijd mee te nemen in ruimtelijke plannen en besluiten, in plaats van achteraf te toetsen en te corrigeren. Het document Handreiking Watertoets is in april 2004 door de verenigde vergadering van Delfland vastgesteld. Het document is zo gebruiksvriendelijk mogelijk opgesteld; het is immers de bedoeling gemeenten te helpen het onderwerp water zo vroeg mogelijk in planprocessen mee te kunnen nemen. Het is in eerste instantie een aanzet om al vroeg in ruimtelijke processen met elkaar in gesprek te komen.