Uitleg werkwijze ABM

Aan de hand van bekende gegevens van individuele stoffen of mengsels van stoffen bepaalt de lozer via de Algemene BeoordelingsMethodiek (ABM) eerst de waterbezwaarlijkheid. Onder waterbezwaarlijkheid wordt verstaan: 'de mate waarin er een kans is op nadelige effecten voor het aquatisch milieu'.

Een hogere of grotere waterbezwaarlijkheid betekent een grotere kans op nadelige effecten. Nadelige effecten die kunnen optreden zijn gebaseerd op intrinsieke stofeigenschappen als:

  • toxische effecten (acuut of chronisch)
  • mutagene of carcinogene effecten
  • reprotoxische effecten of bio-accumulatie, of
  • het langdurig voorkomen van slecht afbreekbare stoffen in het aquatische milieu

De hoogte van de waterbezwaarlijkheid bepaalt vervolgens de saneringsinspanning die een gebruiker moet doen. De saneringsinspanning richt zich op het zoveel mogelijk voorkomen dat een waterbezwaarlijke stof in het oppervlaktewater terecht komt.

Van Beleidsdoel naar Aanpak ZZS weren uit de leefomgeving

Om de waterbezwaarlijkheid te kunnen bepalen maken bevoegd gezag en initiatiefnemer gebruik van de Algemene BeoordelingsMethodiek (ABM). De ABM kent vier categorieën van aflopende waterbezwaarlijkheid:

  • Z (Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS): verzameling van meest gevaarlijke stoffen voor mens en milieu, bijvoorbeeld PAK's, dioxinen, kwik en kwikverbindingen)
  • A (niet snel afbreekbare, waterbezwaarlijke stoffen)
  • B (afbreekbare, waterbezwaarlijke stoffen)
  • C (stoffen die van nature voorkomen in het lokale oppervlaktewater). Op het uiteindelijk te lozen restwater past het bevoegd gezag de immissietoets toe. Uit deze toetsstap kan volgen dat het nodig is technieken toe te passen die nog meer bescherming bieden. Als het nodig is beoordeelt het bevoegd gezag opnieuw de inspanningen bij de stappen bronaanpak en minimalisatie.

Bij elke categorie waterbezwaarlijkheid hoort een zekere saneringsinspanning: de mate waarin technieken moeten worden toegepast om emissie van deze stof zoveel mogelijk te beperken. De ABM beschrijft ook hoe men een saneringsinspanning bepaalt op grond van de waterbezwaarlijkheid van 'mengsels' (vroeger ook wel 'preparaten' genoemd). 'Mengsels' zijn samenstellingen van verschillende stoffen.

Hulpmiddel

Naast de als BBT-document vastgestelde ABM (pdf, 1.3 MB), is er een Excel-tool. Deze kan gebruikt worden om waterbezwaarlijkheid van een stof te beoordelen en daarmee de saneringsinspanning voor deze stof. Om de tool in te vullen is er wel algemene stofinformatie nodig, als hulpmiddel is een handreiking bij de tool gemaakt.