Zorgplicht inzameling stedelijk afvalwater

Gemeenten hebben een zorgplicht voor de inzameling stedelijk afvalwater. Dit staat in artikel 10.33 Wet Milieubeheer (Wm). Onder stedelijk afvalwater wordt afvalwater verstaan dat bestaat uit huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater. De gemeente zorgt voor transport van dit water naar rioolwaterzuivering. De zorgplicht betreft het gehele gemeentelijke grondgebied.

Op deze pagina

Wat u moet weten over de zorgplicht inzameling stedelijk afvalwater

Invullen zorgplicht door aanleggen van een vuilwaterriool

De gemeenten geven vorm aan deze zorgplicht door het aanleggen van een vuilwaterriool. Maar de wet geeft ook aan dat aan deze zorgplicht vorm kan worden gegeven door:

'afzonderlijke systemen of andere passende systemen die in beheer bij een gemeente, waterschap of een rechtspersoon die door een gemeente of waterschap met het beheer is belast, worden toegepast, indien met die systemen blijkens het gemeentelijk rioleringsplan eenzelfde graad van bescherming van het milieu wordt bereikt.'

Gemeenten kunnen voor inzameling van rioolwater naast riolering dus ook losse systemen of andere passende systemen (zoals IBA's) gebruiken. Ook een directe lozing op een rwzi is mogelijk.

Gemeentelijk rioleringsplan

In het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) motiveert de gemeente deze keuzes motiveren hoe men eenzelfde graad van milieubescherming bereikt als bij aanleg van riolering. Deze extra flexibiliteit volgt uit het tweede lid van artikel 10.33 Wm. Meer informatie hierover is opgenomen in de Memorie van toelichting bij zorgplicht afvalwater (pdf, 19 kB).

De afvalwaterketen

De zorgplicht geeft invulling aan de implementatie van de EU-richtlijn stedelijk afvalwater. Aanvullend op deze zorgplicht hebben de waterschappen de zorgplicht om het ingezamelde afvalwater te zuiveren. Dit is vastgelegd in artikel 3.4 van de Waterwet.

Ontheffing van zorgplicht voor inzameling

De gemeente kan van de provincie ontheffing krijgen van de zorgplicht van de inzameling van stedelijk afvalwater. Daarmee is de aanleg van alternatieve systemen mogelijk. De ontheffingsmogelijkheid gebruikt men met name voor het buitengebied.

Bedrijfsafvalwater: geen zorgplicht

Bedrijfsafvalwater, dat men niet op dezelfde manier kan behandelen als huishoudelijk afvalwater is geen stedelijk afvalwater. Hier geldt dus geen zorg voor inzamel –en transport door de gemeente. De gemeente kan bestaande en nieuwe aansluitingen van bedrijven in theorie weigeren. Zeker als dit afvalwater is dat niet gezuiverd kan worden op de RWZI. Bedrijfsafvalwater dat qua biologische afbreekbaarheid overeenkomt met huishoudelijk afvalwater loost het bedrijf bij voorkeur in het vuilwaterriool. Zie ook voorkeursvolgorde.

Andere zorgplichten gemeentelijke watertaken

Sinds 1 januari 2008 heeft de gemeente een aantal extra zorgplichten naast de zorgplicht voor de inzameling en het transport van het stedelijk afvalwater. De hemelwaterzorgplicht, verankerd in artikel 3.5 van de Waterwet. En de zorgplicht voor grondwater, verankerd in de artikel 3.6 van de Waterwet.

Deze zorgplichten sluiten aan bij de voorkeursvolgorde voor afvalwater (Artikel 10.29a Wm). Met deze volgorde moet het bevoegd gezag rekening houden bij het opstellen van beleidsplannen.

Zie bij wettelijke begrippen wat de wetgever met de verschillende begrippen, zoals stedelijk afvalwater bedoelt.


IBA

IBA = Individuele Behandeling van Afvalwater. Kleinschalig systeem voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater. Zie ook bij: IBA.