Juridisch kader vermalen afvalstoffen voor lozing

Het juridische kader voor het omgaan met afvalstoffen wordt gevormd door de Wet milieubeheer, hoofdstuk 10. Een invulling van dit kader wordt gegeven door het LAP. Voor bedrijven wordt het omgaan met afvalstoffen verder uitgewerkt in het activiteitenbesluit of de milieuvergunning.

Wet milieubeheer.

In artikel 10.4 Wm zijn de beginselen van het afvalbeleid geformuleerd: de afvalhiërarchie. Preventie van afval staat hier bovenaan. Het is overduidelijk dat voorkomen kan worden dat die bedpo’s en andere materialen (vermalen) in het vuilwaterriool geraken. Het is altijd gebruikelijk geweest bedpo’s gewoon te reinigen en dat levert alleen huishoudelijk afvalwater door menselijk stofwisseling. De argumenten om het nu wel in het riool te brengen zijn niet gebaseerd op milieubelangen. Ten overvloede, er is geen discussie dat afvalwater een afvalstof is.

Artikel 10.29a Wm is in feite een specificering van artikel 10.4 Wm voor afvalwater. Zie daar de punten a tot en met b:

  1. het ontstaan van afvalwater wordt voorkomen of beperkt
  2. verontreiniging van afvalwater wordt voorkomen of beperkt
  3. afvalwaterstromen gescheiden worden gehouden, tenzij het niet gescheiden houden geen nadelige gevolgen heeft voor een doelmatig beheer van afvalwater

Het vermalen van bedpo’s en ander materiaal en brengen in het riool is in strijd met al deze punten, maar zeker met onderdeel b. De bedpo’s veroorzaken ongetwijfeld verontreiniging en het vermalen daarvan waarschijnlijk ook afvalwater, dus a.

Aan de andere kant wordt minder afvalwater geproduceerd doordat er geen spoeling plaatsvindt.

De vermalen pulpproducten afgevoerd via de bedrijfsriolering naar het openbaar afvalwaterstelsel en vervolgens gezuiverd in de RWZI. Er ontstaat afvalwater waar minder water in voorkomt. Dit kan een extra belasting voor het rioolstelsel inhouden. Het afvalwater kan moeilijker verpompt worden en de kans op verstoppingen neemt toe.

Het vermalen van afvalstoffen en daarmee afval in het afvalwater brengen verhoudt zich evenmin met het afvalwaterbeleid.Onnodige verhoging van de belasting van een rioolwaterzuivering en emissies moet worden voorkomen.

Het Activiteitenbesluit milieubeheer

Voor bedrijven die geheel worden gereguleerd door het activiteitenbesluit, type A- en B-bedrijven zijn regels voor het afvalbeheer opgeschreven in paragraaf 2.5. Verder kunnen er bij specifieke activiteiten voorschriften zijn opgenomen.

Bij het bereiden van voedingsmiddelen is artikel 3.131 lid 3 opgenomen afvalwater wat afvalstoffen bevat dat door versnijdende of vermalende apparatuur is gegaan niet mag worden geloosd.

Verder geeft paragraaf 2.5 van het Besluit en paragraaf 2.3 van de regeling een opsomming van welke afvalstoffen gescheiden moeten worden gehouden. In ieder geval afval met een infectierisico afkomstig van de gezondheidszorg.

Het vermalen van bedpo's wordt niet genoemd in het activiteitenbesluit maar is meer een uitwerking van de zorgplicht in artikel 2.10. Hierin staat dat een lozing van afvalwater geen belemmering mag vormen voor doelmatige werking van de rioolwaterzuivering. Het mag ook geen verstoring geven van voorzieningen in het kader van afvalwaterbeheer, de riolering.