Afval

Als de afweging is gemaakt om een vergunning te verlenen, worden voorschriften aan een vergunning verboden. Hierbij een aantal voorbeelden van voorschriften over afvalstoffen.

Voorstel op te nemen voorschriften over afval bij een eigen waterzuivering.

Voorbeeld afval voorschrift 1

Afvalstoffen van de verpleegafdeling  mogen vermalen worden en geloosd op het bedrijfsriool worden geloosd als:

de afvalwaterzuivering is ingericht om deze afvalstoffen te verwerken.

Toelichting
Onder het begrip lozen valt ook het brengen van afvalstoffen in een bedrijfsriool. Afvalstoffen van de verpleegafdeling mogen niet vermalen worden en geloosd worden op het riool conform het LAP. Er wordt toestemming gegeven om afvalstoffen te brengen in riool die verwerkt kunnen worden door eigen zuivering voor vrijkomen op het vuilwaterriool. De minimum standaard voor afval van verpleegafdeling is scheiden en verbranden. Vergisten en hergebruik van energie is in deze variant een betere optie vanuit afvalbeheer.

Voorbeeld afvalvoorschrift 2

De onderstaande stoffen moeten gescheiden worden gehouden en gescheiden worden aangeboden voor afvoer:

 • de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen
 • asbest
 • papier en karton
 • wit- en bruingoed
 • specifiek ziekenhuisafval wat niet verwerkt kan worden in het Pharmafilter
 • gft
 • gips
 • brandbaar afval
 • geneesmiddelen
 • bouwafval
 • textiel
 • overige gevaarlijke afvalstoffen.

Voorbeeld afvalvoorschrift 3

Het niet vergiste afval uit de vergistingsinstallatie en het vast afval uit de roosterinstallatie, moet afgevoerd worden als specifiek ziekenhuis afval. Wanneer dit afval wordt gedecontamineerd dan mag dit afval worden afgevoerd als gedecontamineerd afval.

Toelichting
Na decontamineren heeft het afval geen infectierisico meer en heeft daardoor dezelfde eigenschappen als afval met Euralcode 180104. Het afval mag daarom naar een gewone afvalverbrandingsinstallatie worden afgevoerd. Om transparantie en handhaafbaarheid in de verwijderingsketen te waarborgen, is het wel noodzakelijk dat de gedecontamineerde stroom in de totale verwijderingsketen herkenbaar blijft. De gedecontamineerde stroom mag dus niet worden gemengd met een niet gedecontamineerde 180104 stroom.

Maatwerk op activiteitenbesluit (type B en C)

Voorbeeld afvalvoorschrift

Het verbod tot lozen wordt opgeheven. Het lozen van afvalwater dat afvalstoffen bevat, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen mag worden geloosd op het bedrijfsriool waarvan het afvalwater naar eigen zuivering gaat.

Toelichting
Ziekenhuizen met een eigen afvalwaterzuivering vallen, voor een deel, onder het activiteitenbesluit.De paragraaf over het bereiden van voedingsmiddelen is wel van toepassing.

In artikel 3.1.31 staat in lid 3. “Afvalwater dat afvalstoffen bevat, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen, wordt niet geloosd.”. Onder het begrip lozen valt ook het brengen van afvalstoffen in een bedrijfsriool.In dit geval waarbij een afvalwaterzuivering is geschakeld die organische stoffen verwerkt zal hier het voorschrift met maatwerk ongedaan worden gemaakt.
In het algemeen is voor voedingsmiddelen de minimumstandaard composteren. Het is in het algemeen vanuit doelmatig afvalbeheer niet doelmatig voedingsmiddelen te vermalen en naar een rioolwaterzuivering te brengen. Dus voor stromen zoals Swill/keukenafval die veilig verwerkt kunnen worden is compostering de beste verwerking. In geval van een eigen vergistingsinstallatie met energieterugwinning kan de kringloop rendabeler zijn dan composteren.