Coördinatie door Gedeputeerde Staten

Gedeputeerde Staten zijn gehouden een gecoördineerde behandeling van de aanvragen te verbeteren. Zeker als de aanvrager of een betrokken bestuursorgaan daarom een verzoek indient. Bij de vergunningverlening van IPPC-inrichtingen is deze coördinatie wel verplicht.

Coördinatie door GS

Volgens § 14.1 Wet milieubeheer (Wm) hebben gedeputeerde staten van de provincie een taak om de coördinatie tussen beschikkingen van verschillende wetten te bevorderen. Dit kan bijvoorbeeld als een inrichting naast een omgevingsvergunning ook een Watervergunning nodig heeft.

De coördinatieregeling staat in § 14.1 Wm "Coördinatie bij aanvragen om een beschikking". De regeling is uitsluitend van toepassing op een beschikking volgens  afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuurrecht (Awb). Dit is de zogenaamde uitgebreide procedure volgens de Awb.

De regeling is daarom alleen van toepassing op vergunningverlening. De regeling is niet van toepassing op de procedure voor het verstrekken van maatwerkvoorschriften. Bijvoorbeeld in het kader van het Activiteitenbesluit

IPPC

Daarnaast zegt artikel 6.27, tweede lid, Waterwet dat de regeling volgens § 14.1 Wm moet worden toegepast bij de vergunningverlening voor IPPC-inrichtingen. Bij coördinatie bij IPPC-inrichtingen vindt u hoe de coördinatieregelingen van de Wabo en Waterwet voor IPPC-inrichtingen zijn geregeld.

Coördinatie proces

Een gecoördineerde voorbereiding en behandeling van een aanvraag omvat:

  • de inhoudelijke samenhang tussen de aanvragen
  • de beschikkingen daarop (artikel 14.3, lid 1)
  • de procedurele aspecten (artikel 14.3, lid 2) zoals terinzagelegging, inspraak en bekendmaking.

Bij een gecoördineerde aanvraag kunnen Gedeputeerde Staten volgens artikel 14.4, van de betrokken bestuursorganen en adviseurs medewerking vorderen die nodig is voor het welslagen van de coördinatie. Deze partijen zijn verplicht de gevorderde medewerking te verlenen.