Waterbeheerder als toezichthouder voor indirecte lozingen

Bij lozingen op rioolstelsels, zowel vuilwaterriolen als hemelwaterstelsels, is de gemeente het bevoegd gezag. In sommige gevallen is de provincie bevoegd gezag. De waterbeheerder kan medewerkers aanwijzen als toezichthouder voor indirecte lozingen.

Toezichthouder volgens de Wabo

Op grond van artikel 5.10, derde lid, Wabo  kan een ambtenaar worden aangewezen als toezichthouder bij besluit van een met de uitvoering van de wet (Wabo) belast bestuursorgaan.

Waterbeheerders zijn betrokken bij de uitvoering van de wet doordat zij adviesrecht hebben op artikel 2.26 Wabo.

Daarom kan de waterbeheerder ambtenaren aanwijzen als toezichthouder voor indirecte lozingen vanuit inrichtingen of mijnbouwwerken.

Toezicht versus handhaving

De bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders  geeft geen recht op handhaving. Dat mag alleen het overheids orgaan dat vergunning mag verlenen, het Wm-bevoegd gezag. Deze hebben sanctionerende bevoegdheden:

  • opleggen van een last onder bestuursdwang
  • opleggen van een last onder dwangsom
  • intrekken van een vergunning of ontheffing.

De waterbeheerder moet het Wm-bevoegd gezag inschakelen om sancties te laten opleggen. Als de waterbeheerder een verzoek tot handhaving doet als;

  • de doelmatige werking van de RWZI wordt belemmerd,
  • de grenswaarden voor de kwaliteit van het oppervlaktewater worden overschreden,

dan moet het Wm-bevoegd gezag het verzoek opvolgen.  De enige reden die het Wm-bevoegd gezag kan hebben om geen gehoor te geven aan dit bindend verzoek is het belang van de bescherming van het milieu.

Op basis van artikel 5.20, derde lid, Wabo  kan de waterbeheerder met goede argumenten zo'n verzoek tot handhaving te doen. Er moeten duidelijke aanwijzingen zijn dat de doelmatige werking van de RWZI wordt belemmerd of de kwaliteit van het oppervlaktewater wordt aangetast. Een reden voor het Wm-bevoegd gezag om geen gehoor te geven is bijvoorbeeld als door het accuut staken van een lozing ergens anders een nog groter milieuprobleem zou ontstaan.

Buitengewoon opsporingsambtenaar

Er bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid dat gemeente of provincie ambtenaren van een waterbeheerder benoemd als BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) op grond van de Wabo. Procedureel functioneren deze ambtenaren dan onder het bevoegd gezag dat deze ambtenaren heeft benoemd.