Wateroverlast

Door extremere neerslagintensiteiten en grotere neerslaghoeveelheden door klimaatverandering, neemt de kans op wateroverlast toe. Er zijn afspraken gemaakt om de kans op wateroverlast te verminderen tot een acceptabel niveau. Het reserveren van meer ruimte voor waterberging, zowel in landelijk als bebouwd gebied, speelt hierin een belangrijke rol. Daarnaast is ruimtelijke adaptatie in de vorm van waterrobuust bouwen en klimaatbestendig inrichten belangrijk.