Waterkwaliteit en ruimtelijke ordening

Naast schoon water is voor een goede ecologie ook de inrichting van het watersysteem belangrijk. Om de ecologische kwaliteit verder te verbeteren zijn inrichtingsmaatregelen nodig. Gestreefd wordt naar een inrichting van watersystemen die voldoende ruimte biedt voor natuurlijke processen en voor gezonde populaties van flora en fauna.

KRW-inrichtingsmaatregelen

Met de invoering van de Kaderrichtlijn Water is voor oppervlaktewater het zwaartepunt bij het verbeteren van de inrichting komen te liggen. In het verleden lag dit vooral bij de waterkwaliteit. Uit de stroomgebiedbeheerplannen volgt het aanvullend beleidskader met als doel het bereiken van de milieukwaliteitseisen en het waarborgen van geen achteruitgang voor de KRW-waterlichamen. Deze plannen bevatten een maatregelenprogramma met brongerichte en inrichtingsmaatregelen.

Uit het Nationaal waterplan (pdf, 14 MB) (NWP) blijkt dat voor de implementatie van de Kaderrichtlijn Water voor deze tweede planperiode (2016-2021) geen grootschalige ruimtelijke maatregelen zijn voorzien. Wel zijn, net als in de eerste planperiode (2009-2015) inrichtingsmaatregelen voorzien zoals:

  • hermeandering
  • aanleg van natuurvriendelijke oevers
  • het maken van mogelijkheden voor vissen om stuwen en gemalen te passeren

Bij het opstellen van de maatregelenprogramma´s van de Kaderrichtlijn Water is rekening gehouden met de uitvoerbaarheid van de maatregelen. In de praktijk blijkt grondverwerving vaak een belemmerende factor te zijn. Daarom zoekt men naar synergie met andere wateropgaven, zoals de aanpak van wateroverlast.

Watertoetsproces

De watertoets beoogt wateraspecten voldoende aandacht te geven bij de totstandkoming van ruimtelijke plannen. Het watertoetsproces ziet niet alleen op waterkwantiteit (veiligheid), maar ook op waterkwaliteit. Hierbij valt te denken aan de volgende aspecten:

  • tegengaan van vervuiling van oppervlaktewater en grondwater
  • rekening houden met verzilting
  • rekening houden met de kansen voor de ecologie

Zie voor meer informatie Waterbeheer in de Handreiking Ruimtelijke Ordening & Milieu.


Zie Rijksoverheid

Zie Helpdesk Water