Gebruiksfuncties van water

We gebruiken water voor verschillende doeleinden. Rijk en provincies leggen de zogenaamde gebruiksfuncties van het water vast in hun waterplannen. Het rijk doet dit voor de rijkswateren, de provincie voor de regionale wateren.

De relatie 'oppervlakte waterbeheer en ruimtelijke ordening' staat uitgelegd bij het thema ruimtelijke ordening.