Normen voor het waterbeheer

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO-website voor actuele informatie over Oppervlaktewater en omgevingswaarde.

Alle normen voor chemische stoffen staan op de RIVM website risico’s van stoffen. Veel gebruikte termen voor normen en stoffen in waterbeleid staan in een document (pdf, 77 kB).

Welke normen zijn er voor het waterbeheer:

Normen voor het beoordelen van de chemische waterkwaliteit

Voor het beoordelen van waterkwaliteit worden normen uit de Kaderrichtlijn Water gebruikt. Deze normen worden in de richtlijnen voor prioritaire stoffen gepubliceerd. Dit zijn de Jaargemiddelde Milieukwaliteitseisen (JG-MKE) en de Milieukwaliteitseis voor de Maximaal Aanvaardbare Concentratie (MAC-MKE).

Normen voor prioritaire stoffen

De Europese normen voor prioritaire stoffen zijn in 2008 en 2013 gepubliceerd, voor Nederland zijn deze vastgelegd in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (Bkmw 2009, bijlage 1).

Normen voor specifieke verontreinigende stoffen

De normen voor specifiek verontreinigende stoffen zijn Nederlandse normen, deze worden op dezelfde wijze afgeleid als de Europese normen voor prioritaire stoffen. Deze staan in de Regeling monitoring kaderrichtlijn water (MR Monitoring) bij het Bkmw 2009.

Naast normen uit de Kaderrichtlijn Water worden onderstaande normen ook gebruikt, bijvoorbeeld voor het beoordelen van een lozingsvergunning of voor het beoordelen van de waterkwaliteit:

Indicatieve normen

Dit zijn Nederlandse normen, ook op dezelfde wijze afgeleid als de Europese normen voor prioritaire stoffen, maar met een minder uitvoerig literatuuronderzoek naar de toxiciteitsgegevens. Deze normen hebben niet dezelfde status als een wettelijke norm.

Normen voor oppervlaktewater als bron voor drinkwater

De milieukwaliteitseisen voor oppervlaktewater dat gebruikt wordt voor de productie van drinkwater staan in bijlage III van het Bkmw 2009.
De drinkwaterbedrijven moeten bij gebruik van oppervlaktewater als bron rekening houden met de kwaliteitseisen in bijlage 5 van de Drinkwaterregeling.
Voor grondwater dat als bron voor drinkwater wordt gebruikt zijn er geen normen.

Normen voor grondwater

De normen voor grondwater zijn vastgelegd in bijlage 2 van het Bkmw 2009. Deze normen zijn ook te vinden op de website risico’s van stoffen.

Beoordelen van de chemische waterkwaliteit van Mariene Wateren

Vanuit de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) wordt elke zes jaar een beoordeling uitgevoerd van de waterkwaliteit van de Mariene Wateren, deze  beoordeling is te vinden op het Noordzeeloket. Voor het beoordelen van de waterkwaliteit van Mariene wateren worden voor de kustwateren normen uit de Kaderrichtlijn Water gebruikt. Voor de zogenaamde ‘offshore’ wateren wordt gebruikt gemaakt van de Environmental Assessment Criteria die zijn afgesproken bij OSPAR en beschreven staan in het OSPAR Coordinated Environmental Monitoring Programme (CEMP).

Normen voor zwemwater

Normen voor zwemwater in oppervlaktewater gelden alleen voor locaties die als zwemwater zijn aangewezen. De normen zijn te vinden in bijlage 1 van de Europese Zwemwaterrichtlijn (pdf, 410 kB).

Normen voor het beoordelen van emissies op oppervlaktewater

Voor het beoordelen van emissies op oppervlaktewater wordt de immissietoets gebruikt. De immissietoets legt een relatie tussen een lozing en de waterkwaliteit in de directe nabijheid (mengzone) van de lozing.

Normen voor toepassen van baggerspecie

Voor het beoordelen of baggerspecie kan worden verspreid of toegepast (hergebruik) gelden de normen uit het Besluit bodemkwaliteit.