Veerse Meer convenant afgesloten voor komende tien jaar

Gepubliceerd 15 december 2023

Het convenant samenwerking beheer en onderhoud van de recreatievoorzieningen in en om het Veerse Meer is opnieuw getekend voor een periode van tien jaar. Betrokken partijen zijn waterschap Scheldestromen, Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de gemeenten Goes, Middelburg, Noord-Beveland en Veere. Het convenant gaat in op 1 januari 2024 en eindigt op 1 januari 2034.

Recreatievoorzieningen

Rijkswaterstaat is de beheerder van het Veerse Meer. Waterschap Scheldestromen voert het beheer en onderhoud uit van de recreatievoorzieningen in en om het Veerse Meer. De werkzaamheden bestaan uit onder andere uit het onderhoud van groen, steigers, oevers, wegen, (fiets)paden, parkeerterreinen en trailerboothellingen. Het waterschap voert deze taken uit sinds 1999, na de opheffing van het Recreatieschap Veerse Meer.

Nieuwe samenwerkingspartners

Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer tekenen voor het eerst dit convenant. Deze partijen zijn sinds een aantal jaar aangesloten bij de bestuurlijke overleggen, beleidsafspraken en uitvoerende werkzaamheden. Met dit convenant zijn de afspraken formeel vastgelegd. Dijkgraaf Toine Poppelaars: 'Hierdoor wordt de samenwerking versterkt. Er zijn diverse onderwerpen waarin we nog beter gezamenlijk kunnen optrekken, zoals bijvoorbeeld de informatievoorziening in het gebied.'

Bredere samenwerking

Waterschap Scheldestromen neemt het grootste deel van de uitvoerende werkzaamheden voor haar rekening. Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer zijn daarin belangrijke samenwerkingspartners en logische (nieuwe) partners in het convenant. Rijkswaterstaat is als waterbeheerder en verantwoordelijke voor het scheepvaartverkeer onder andere verantwoordelijk voor het waterpeil, de vaarwegmarkering en de waterkwaliteit. Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder van eiland de Haringvreter en diverse natuurgebieden langs het Veerse Meer en voert taken uit in het kader van natuur- en landschapsbeheer. De afspraken die de afgelopen jaren zijn gemaakt met de vier gemeenten zijn grotendeels hetzelfde gebleven.

Handhaving

'Gezamenlijk met de vier gemeenten en Staatsbosbeheer voert het waterschap ook de handhaving uit in het gebied”, aldus de heer Poppelaars, dijkgraaf van waterschap Scheldestromen: “Het meest bijzonder is wel de extra surveillance in de zomerperiode. Dit verloopt allemaal tot grote tevredenheid van alle partijen. Daar zijn we best trots op. Als iets goed werkt, is het belangrijk om dat te continueren.'

Financiële afspraken

De vier gemeenten, provincie en waterschap dragen gezamenlijk de kosten voor het beheer en onderhoud van de recreatievoorzieningen in en om het Veerse Meer. Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer leveren een bijdrage in natura in de vorm van uitvoerende werkzaamheden. Een aantal watersportverenigingen, commerciële jachthavens en recreatieondernemingen draagt ook financieel bij.

Periode van tien jaar

Het vorige convenant liep af per 1 januari 2019 en is meerdere malen stilzwijgend verlengd. Dijkgraaf Toine Poppelaars: 'De afspraken zijn nu weer actueel. Dat werkt prettig en is een belangrijke voorwaarde om het beheer en onderhoud goed uit te kunnen voeren. Juist daarom zijn wij heel tevreden dat dit convenant geldt voor de komende tien jaar. Een convenant met een lange doorlooptijd getuigt van een sterke samenwerking en onderling vertrouwen.'

Bron: Waterschap Scheldestromen