Droogtemonitor; Landelijk beeld van de droogtesituatie

Gepubliceerd 25 juli 2023

Verbetering door wisselvallig weer; regionale verschillen blijven aanwezig

De waterbeschikbaarheid in Nederland is afgelopen week opnieuw iets verbeterd. Het peil van het IJsselmeer en het Markermeer is stabiel gebleven, ondanks de verlaagde IJsselaanvoer. De verdamping is door het koelere weer lager en de watervraag is langzaam aan het afnemen. Het vochtgehalte in de toplaag van de bodem is op veel plekken verbeterd, dit is gunstig voor de landbouw. De grondwaterstanden blijven laag tot gemiddeld in de meeste gebieden. De watertemperaturen zijn in het algemeen gedaald, maar lokaal nog steeds hoger dan wenselijk.

De komende week blijft wisselvallig en koel voor de tijd van het jaar. Er wordt een flinke hoeveelheid neerslag verwacht in Nederland en in de stroomgebieden van de Rijn en Maas. Het landelijke neerslagtekort zal daardoor naar verwachting dalen. Eind deze week wordt een kleine afvoergolf op de Rijn verwacht; daarna zal de afvoer begin augustus dalen richting 1200 m3/s. De verwachting is dat de Rijn- en de Maasafvoer de komende twee weken boven het LCW-criterium voor augustus zullen blijven.

Regionaal zijn de verschillen aanzienlijk. In het zuidwesten en westen is relatief weinig neerslag gevallen. De hoeveelheid neerslag is nog niet voldoende geweest voor een herstel van de grondwaterstanden of om drooggevallen beken en poelen in gebieden zonder mogelijkheid tot wateraanvoer bij te vullen. De situatie in het noorden is inmiddels zo goed dat het tijdelijk extra verhoogde streefpeil in het IJsselmeergebied met 2,5 cm wordt verlaagd. Dit is nog steeds 5 cm hoger dan normaal voor de tijd van het jaar.

Door de verwachte neerslag en de toenemende Rijnafvoer van de komende week zal de situatie voor de natuur stabiliseren, en voor de landbouw en scheepvaart iets verbeteren. Dreigende verzilting blijft een aandachtspunt, vooral voor het westen en zuidwesten van Nederland. De Klimaatbestendige Zoetwateraanvoer (KWA) wordt nog steeds ingezet om zoet water aan te voeren naar West-Nederland. De waterkwaliteit is op veel plekken in Nederland iets verbeterd, maar blijft lokaal nog steeds een aandachtspunt. Veel van de maatregelen die de waterbeheerders dit droogteseizoen hebben ingesteld zijn nog van kracht. De waterpeilen zijn waar mogelijk verhoogd om water vast te houden. In veel gebieden zonder mogelijkheden voor wateraanvoer zijn onttrekkingsverboden uit oppervlaktewateren van kracht. Bij sommige sluizen wordt efficiënt geschut, waardoor  vertraging kan ontstaan voor de scheepvaart.

De droogtemonitor is een product van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN-LCW) met bijdragen van de waterschappen, Rijkswaterstaat, het KNMI, de provincies, het ministerie van LNV en Vewin.

Bron: waterberichtgeving.rws.nl