Getijdenduiker Waterdunen wordt aangepast

Gepubliceerd 15 juni 2023

Waterschap Scheldestromen bereidt een aanpassing aan de getijdenduiker Waterdunen voor. Het doel van deze aanpassing is het optimaliseren van de getijdenwerking in het achterliggende natuur- en recreatiegebied Waterdunen. De werkzaamheden beginnen deze maand en zullen naar verwachting voor oktober 2024 afgerond zijn.

Toekomstbestendig

Om Waterdunen te laten voldoen aan normen voor waterveiligheid, wateroverlast en de ecologische doelstellingen, is eerder geconstateerd dat aanpassingen aan de getijdenduiker nodig zijn. In de tussentijd is de getijdenduiker zo ingesteld dat de waterveiligheid altijd geborgd is en er geen wateroverlast kan ontstaan.

Waterschap Scheldestromen en provincie Zeeland hebben begin 2021 afspraken gemaakt over een pakket van aanpassingen aan de getijdenduiker waarmee een robuuste installatie voor de lange termijn gerealiseerd wordt. Omdat het om specialistisch werk gaat en provincie en waterschap er zeker van willen zijn dat de getijdenduiker voor de lange termijn op orde is, heeft de uitwerking en invulling van de maatregelen de nodige tijd gekost.

Getijdenwerking

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd zodat de getijdenduiker met twee van de drie kokers in bedrijf blijft en er nagenoeg continu uitwisseling van zeewater mogelijk blijft. De getijdenwerking blijft tijdens de uitvoering dus gehandhaafd. Dit is nodig voor de ecologie in Waterdunen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het aanpassen van de schuiven van de getijdenduiker en het verzwaren van de hydraulische installatie. Dit gebeurt door het plaatsen van grotere cilinders, het plaatsen van een extra hydraulisch aggregaat en het uitbreiden van de capaciteit van het hydraulische leidingwerk. Ook wordt de regelsoftware aangepast, zodat de besturing van de getijdenduiker verbeterd wordt.

Bron: Waterschap Scheldestromen