Refugia voor vissen in Nederlandse wateren tijdens langdurige droogte

Het jaar 2018 was een bijzonder droog en warm jaar. De watertekorten die ontstonden ten gevolge van het uitblijven van neerslag en sterk verminderde wateraanvoeren leidden tot grote schade voor verschillende sectoren, waaronder landbouw, scheepvaart, drinkwatervoorzieningen en natuur (Min. I&W, 2019). In reactie hierop is door de minister van Infrastructuur en Waterstaat de Beleidstafel Droogte in het leven geroepen. Tijdens het overleg zijn door experts op verschillende gebieden specifieke acties voorgesteld. In het overleg tussen waterbeheerders en (sport)visserij is daarbij besloten om 1) een verkenning uit te voeren van de gevolgen van droogte voor vissen in de Nederlandse wateren, en 2) de potentie van droogterefugia als specifieke adaptatiemaatregel te onderzoeken.
Begin 2019 is aan adviesbureau ATKB opdracht verleend om deze verkenning uit te voeren in samenwerking met de stuurgroep “droogte en vis”. De resultaten van de verkenning worden in twee separate deelrapporten opgeleverd. Het eerste deelrapport behandelt de strekking en gevolgen van droogte voor vissen in de Nederlandse wateren. Deze rapportage betreft het tweede deelrapport dat ingaat op de rol en mogelijkheden van droogterefugia voor vissen in de Nederlandse wateren.