Dieren het water uit met fauna uittreedplaatsen

Gepubliceerd 29 augustus 2023

Hoogheemraadschap van Delfland werkt aan droge voeten en schoon water. Bij baggeren en maaien of het vervangen van oeverconstructies houden we rekening met de natuur. We denken na over wanneer en hoe we ons werk doen, zodat we de natuur zo min mogelijk verstoren. Ook doen we steeds meer kennis op over hoe we de natuur kunnen helpen binnen het watersysteem van gemalen, sluizen, dijken en kades.

Uittreedplaatsen

Oeverbeschoeiing beschermt de oever tegen erosie, maar zorgt er ook voor dat dieren moeilijk het water uit kunnen. En dat brengt verdrinkingsrisico’s voor deze dieren met zich mee. Het is niet duidelijk hoe groot dit probleem is. Feit is wel dat er een probleem is. Hoge beschoeiingen zonder geschikte uitgangen kunnen ervoor zorgen dat dieren geen uitweg vinden.

Door fauna uittreedplaatsen aan te leggen bieden we dieren de mogelijkheid om het water veilig uit te komen. De kennis die wij tijdens een verkenning hebben opgedaan hebben wij gebundeld in een flyer voor onze partners. Want niet alleen Delfland werkt aan droge voeten en schoon water, ook onze partners waaronder gemeenten werken hieraan.

Flyer: fauna uittreedplaatsen

Bron: Hoogheemraadschap van Delfland