Mogelijk negatieve effecten van baggeren op natuur Eems-Dollard

Gepubliceerd 30 november 2022

Deltares en Royal HaskoningDHV keken in opdracht van Rijkswaterstaat naar de effecten van baggeren op de natuurwaarden van de Eems-Dollard. Ook keken zij naar de impact van de verspreiding van bagger.

De onderzoekers constateren dat de vaargeulverdiepingen en het onderhoud in het Eemsestuarium er voor hebben gezorgd dat het natuurlijke karakter van het gebied is aangetast. Hierdoor wordt er onder meer (te) veel slib uit de Noordzee geïmporteerd.

Door het constante baggerwerk blijven met name slibdeeltjes permanent rondzweven in het wateroppervlak.

Als dat in een kleine hoeveelheid is, is dat niet erg. Maar het gaat inmiddels om grote hoeveelheden. Onderzoekers kunnen niet uitsluiten dat het baggerwerk negatieve effecten heeft op belangrijke kwaliteitskenmerken van de riviermonding. Te veel slib is bijvoorbeeld slecht voor de ontwikkeling van zeegras en het voortbestaan van mosselbanken.

Veel baggerwerk Eems-estuarium

De Eems-Dollard is het laatste estuarium van de Nederlandse Waddenzee en samen met de Westerschelde het laatst overgebleven in Nederland. Een estuarium is een riviermonding waar zoet rivierwater zich vermengt met zout zeewater.

In het Eems-estuarium wordt, in verhouding tot de rest van de Waddenzee, relatief veel gebaggerd en verspreid door Nederland en Duitsland samen: 8 tot 12 miljoen m3 per jaar. Dit werk is nodig, omdat er in dit gebied schepen met een veel grotere diepgang varen dan in de overige delen van de Waddenzee. Het totale baggervolume ligt rond de ongeveer 7 miljoen m3 per jaar.

Beheerplan voor de Eems-Dollard

Rijkswaterstaat werkt op dit moment aan een beheerplan voor de Eems-Dollard. Uitgangspunt daarbij is dat de effecten op natuur en milieu zoveel mogelijk worden beperkt om de Europese natuurdoelen te behalen.

Aanvullend onderzoek baggeren

De Eems-Dollard kampt al jaren met een grote hoeveelheid slib in het water. Daarom hebben we aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de effecten van baggeren en het verspreiden.

Het nieuwe onderzoek beschrijft nu gedetailleerder het probleem, op basis van de meest actuele gegevens. Daarnaast gaat het dieper in op de mogelijke gevolgen. De uitkomsten zijn belangrijk voor het Beheerplan N2000 Eems-Dollard en de daarbij behorende vergunningen voor het baggeren.

Projectleider Ellen Farwick van Rijkswaterstaat: 
‘We willen enerzijds de vaarweg bereikbaar houden voor grote schepen richting de Eemshaven, Delfzijl en Duitsland. Anderzijds willen we dat de natuurdoelen vanuit Europese afspraken behalen.
Voor de langere termijn is het belangrijk om in te zetten op innovaties om de situatie te verbeteren. Voor de korte termijn kunt u denken aan het onttrekken van rondzwevend slib uit de Eems-Dollard.’

In gesprek over uitkomsten onderzoek

Rijkswaterstaat gaat de komende tijd in gesprek met verschillende belanghebbenden over de uitkomsten van het onderzoek. De onderzoeken zijn te vinden op de Cumulatieve effecten baggeren en verspreiden op habitattype H1130 in het Eems estuarium (waddenzee.nl)

Bron: Rijkswaterstaat