Vergunningen en meldingen

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO-website voor actuele informatie over de omgevingsvergunning.

Niet elke activiteit in het watersysteem is vergunningplichtig. Vaak is voor minder ingrijpende activiteiten een melding voldoende, maar de melder moet wel voldoen aan algemene regels zoals opgenomen in het Waterbesluit, de Waterregeling of een verordening van het waterschap (de keur) of de provincie. Een watermeldingplicht kan ook voortvloeien uit bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit, het Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah) of het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi).

Vergunning aanvragen of een melding doen

Veel activiteiten vallen onder algemene regels, waardoor geen watervergunning nodig is en veelal met een melding kan worden volstaan. Het is dan ook verstandig vooraf contact met de gemeente (als het overheidsloket) of direct met het bevoegde gezag (Rijkswaterstaat, waterschap of provincie) op te nemen of vooroverleg aan te vragen.

Voor het aanvragen van een watervergunning of het doen van een ‘watermelding' kunt u sinds 1 april 2012 gebruik maken van Omgevingsloket online. U kunt daar ook terecht voor het aanvragen van een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Via het omgevingsloket gaat uw aanvraag en/of melding rechtstreeks naar het bevoegde gezag. Als u niet meteen weet welke verplichtingen voor u gelden, kunt u via het digitale loket eerst een vergunningcheck doen. Uit Omgevingsloket online kunt u ook - al dan niet met hulp van de overheid - een schriftelijk formulier uitprinten en dit vervolgens invullen en ondertekenen. De (dan nog steeds ‘papieren') aanvraag kan worden ingediend bij de gemeente waar de activiteiten zullen plaatsvinden of rechtstreeks bij het bevoegde gezag (het waterschap, Rijkswaterstaat of de provincie). Voor meer informatie over de verdeling van bevoegdheden kunt u gebruik maken van het Handboek Water.

Een melding doen via Omgevingsloket online

Niet elke activiteit in het watersysteem is vergunningplichtig. Vaak is voor minder ingrijpende activiteiten een melding voldoende, maar de melder moet wel voldoen aan algemene regels zoals opgenomen in bijvoorbeeld het Waterbesluit, de Waterregeling of een verordening van het waterschap (de keur). In deze wettelijke regelingen is vastgelegd of met een melding kan worden volstaan. Meldingen kunnen bijvoorbeeld aan de orde zijn bij kleinere grondwateronttrekkingen, de aanleg van een steiger of een lozing in een oppervlaktewaterlichaam (op grond van bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit, het Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah) of het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi)).
Om te voorkomen dat u nodeloos een uitgebreid aanvraagformulier watervergunning gaat invullen terwijl een melding voldoende is, loont het de moeite om de vergunningcheck van Omgevingsloket online te raadplegen of vooraf contact met uw gemeente of het bevoegde gezag voor de Waterwet op te nemen of vooroverleg aan te vragen.

Meldingen Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi)

Op 1 juli 2011 is het Besluit lozen buiten inrichtingen in werking getreden (gepubliceerd in Staatsblad 153). Deze AMvB is van toepassing op lozingen die niet vanuit een particulier huishouden of een inrichting (een bedrijf, inclusief landbouwbedrijven) plaatsvinden.

Ook deze meldingen kunnen sinds 1 april 2012 worden gedaan via Omgevingsloket online.

Is het gebruik van Omgevingsloket online verplicht?

Burgers en bedrijven zijn niet verplicht om watervergunningen aan te vragen via Omgevingsloket online. Het is ook mogelijk om een aanvraag op papier in te dienen. Het aanvraagformulier dat beschikbaar is via Omgevingsloket online is wel het enige juiste aanvraagformulier. Het schriftelijke aanvraagformulier dat oorspronkelijk in bijlage IX van de Waterregeling was opgenomen, is per 1 juli 2013 vervallen. Sindsdien staat in de Waterregeling dat voor aanvragen gebruik moet worden gemaakt van het formulier dat kan worden gedownload van http://www.omgevingsloket.nl/. Zo nodig kunt u het bevoegd gezag vragen om dit formulier aan u ter beschikking te stellen.

In artikel 6.20 lid 2 van het Waterbesluit is bepaald dat bedrijven verplicht worden om voor het indienen van een aanvraag voor een watervergunning gebruik te maken van Omgevingsloket online. Dit artikellid is echter nog niet in werking getreden en zal ook niet op korte termijn in werking treden.

Het bevoegd gezag voor de watervergunning is verplicht om aanvragen, die digitaal worden ingediend, in behandeling te nemen (artikel 6.22 Waterbesluit). Dit geldt niet alleen voor aanvragen die via Omgevingsloket online worden ingediend, maar ook voor aanvragen die op andere digitale wijze worden ingediend. Burgers en bedrijven kunnen dus een aanvraag per email indienen en het bevoegd gezag is dan verplicht om deze in ontvangst te nemen, mits de aanvraag voldoet aan de minimale voorwaarden van artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht (ondertekening, NAW-gegevens, dagtekening en een aanduiding van de beschikking die wordt aangevraagd).

Ook als burgers of bedrijven gebruik maken van het "oude" aanvraagformulier, zoals dat tot 1 juli 2013 in de Waterregeling was opgenomen, dan moet het bevoegd gezag bekijken of het de ingediende aanvraag in behandeling kan nemen. Het enkele feit dat een verouderd formulier is gebruikt, kan geen reden zijn om de aanvraag buiten behandeling te laten. De redenen waarom een aanvraag buiten behandeling kan worden gelaten zijn limitatief bepaald in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht, en het gebruik van verouderde formulieren is daarin niet genoemd.

De Waterwetgeving en de Algemene wet bestuursrecht bepalen niets over de indiening van meldingen. Meldingen kunnen daarom zowel schriftelijk als digitaal worden gedaan. Via Omgevingsloket online kunnen diverse meldingen worden ingediend op grond van de Waterregeling, het Besluit lozen buiten inrichtingen, het Besluit lozing afvalwater huishoudens en de keur van het waterschap. Meldingen op grond van het Activiteitenbesluit moeten worden ingediend via de Activiteiten Internet Module (https://www.aimonline.nl/) en meldingen op grond van het Besluit bodemkwaliteit via het Meldpunt bodemkwaliteit (https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl).