Raad voor Deltaonderzoek

De Raad voor Deltaonderzoek ( RDO) is begin 2008 door de toenmalige Minister van V&W in het leven geroepen. In het Regeerakkoord van 2010 is afgesproken dat de bestaande middelen voor export, innovatie en internationaal ondernemen worden ondergebracht bij het ministerie van Economische, Landbouw en Innovatie. Als gevolg van deze onderbrenging is de Raad voor Deltaonderzoek met ingang van 2011 onder dit departement komen te vallen.

De taken van de RDO zijn drieledig:

  • Maatschappelijke onderzoekvraagstukken rond de Nederlandse Delta formuleren en agenderen, en daarover de Minister van Economische, Landbouw en Innovatie (EL&I) gevraagd en ongevraagd adviseren;
  • Het (middel)lange termijn onderzoekprogramma van Deltares beoordelen en zo nodig prioriteren;
  • De Minister van EL&I adviseren bij de door Deltares in te dienen aanvraag tot subsidieverlening.

De RDO waarborgt daarmee de sturing van het Deltaonderzoek in Nederland, en in het bijzonder het strategische onderzoek van Deltares. De RDO bestaat uit vertegenwoordigers van diverse overheden, kennisinstituten, universiteiten en het bedrijfsleven. De RDO voert deze taken uit in nauwe samenwerking met het Kennisplatform Water.

Binnen de RDO formuleren overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven de strategische kennis- en innovatievraagstukken die relevant zijn voor de Nederlandse Delta. Dit resulteert in een visie op deltavraagstukken (pdf, 5 MB), die het kader vormen voor de kennisinstellingen die betrokken zijn bij deltaonderzoek in Nederland. Het vormt ook het kader voor de thematische en programmatische arena's onder regie van overheden (met een centrale rol voor het Kennisplatform Water) en bedrijfsleven (rondom het Netwerk DeltaTechnologie). Deltaproblematiek omvat opgaven voor het ontwikkelen van een breed pallet aan kennis: technologie op het gebied van grond-, weg- en waterbouw, waterbehandelingstechnologie, veiligheidskunde, ecologie, hydrologie, bodemkunde, gebiedsontwikkeling en bestuurskunde.