Nieuws

Onafhankelijk advies voor het Nationaal Water Programma

oktober 2020

Op 22 september 2020 heeft het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) een digitale consultatiebijeenkomst gehouden over het ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 (NWP). Het onafhankelijke advies dat het OFL naar aanleiding van de bijeenkomst heeft uitgebracht, is half oktober aangeboden aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Op 22 september vond, onder leiding van dagvoorzitter Job Cohen, de consultatiebijeenkomst plaats. Hierbij waren allerlei maatschappelijke partijen en brancheorganisaties aanwezig die in het waterdomein werken, zoals bijvoorbeeld natuur- en milieuorganisaties, branche- en sectorpartijen en belangenverenigingen. Op basis van deze bijeenkomst heeft het OFL het advies voor het Ontwerp NWP opgesteld. Dat advies is te lezen op de website van het OFL. Op 14 oktober heeft het OFL dit advies aan de minister gestuurd.

In het advies geeft het OFL aan dat de deelnemende partijen positief zijn over de volledigheid, de leesbaarheid en over de verbinding tussen beleid en beheer in het NWP. Er zijn ook aandachtspunten: het OFL vraagt in grote lijnen om meer aandacht voor samenhang, integraliteit, belangenafweging, samenwerking en gaat in op een aantal inhoudelijke thema’s zoals natuur en klimaatadaptatie. Ook is er aandacht gewenst voor de samenhang van het NWP met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de Omgevingswet. De personen die aan het NWP schrijven hebben dankbaar gebruikgemaakt van het advies, en dit betrokken bij de verdere ontwikkeling van het NWP.

Een formele reactie op dit advies is momenteel in voorbereiding. Zodra de reactie is verstuurd aan het OFL, is deze te lezen op deze website. Eind maart 2021 is het Ontwerp NWP gereed en ligt deze voor 6 maanden ter inzage.

In gesprek over waterbeleid en beheer voor het Nationaal Water Programma

april 2020

foto_bij_sfeerverslagIn de geest van de Omgevingswet komen twee Rijksplannen op watergebied samen tot één Nationaal Water Programma (NWP). In het Nationaal Water Programma 2022-2027 beschrijft de rijksoverheid het beleid en het beheer van het Nederlandse water voor de komende periode. In de eerste 2 maanden van 2020 werden verschillende participatiebijeenkomsten georganiseerd voor maatschappelijke organisaties, belangenverenigingen en branche- en sectorpartijen. Sfeerverslag van de participatiebijeenkomst van 30 januari 2020.

Reactienota gepubliceerd op de ingebrachte zienswijzen op het Nationaal Water Programma 2022-2027, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en het Participatieplan.

maart 2020

De reactienota op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau is op 27 januari 2020 gepubliceerd met daarin de reacties op de ingebrachte zienswijzen. Het is de inzet van deze Reactienota om eenieder zo goed mogelijk reactie te geven op alle ingediende zienswijzen en te laten zien hoe daarmee omgegaan zal worden. In deze reactienota wordt ingegaan op de binnengekomen zienswijzen, ook van het Participatieplan. De reactienota is hiernaast onder documenten te vinden. De zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van het PlanMER. De algemene indruk is dat de ingediende zienswijzen daadwerkelijk bijdragen aan de kwaliteit van het op te stellen PlanMER. De zienswijzen benadrukken immers het belang van een zorgvuldig onderzoek en zij geven handvatten om de onderzoeksvragen meer precies te richten op punten die indieners van belang vinden. Kortom, de zienswijzen dragen bij aan een PlanMER dat de benodigde informatie bevat voor het nemen van een zorgvuldig en goed onderbouwd besluit over het ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027.

Advies van de Commissie m.e.r. op de PlanMER behorende bij het Nationaal Water Programma 2022-2027 gekregen

februari 2020

De Commissie m.e.r. heeft op 20 februari 2020 advies geleverd over de benodigde reikwijdte en detailniveau voor het PlanMER voor het Nationaal Water Programma 2022-2027. Het advies is gepubliceerd op de website van de Commissie, evenals het bijbehorende persbericht. De Commissie heeft in haar advies 5 punten benoemd die zij beschouwt als essentiële informatie voor het meewegen van het milieubelang in het besluit over het Nationaal Waterprogramma het MER. De Commissie adviseert de minister bijvoorbeeld om de ambities voor het waterbeleid voor de lange termijn centraal te stellen in keuzes voor het programma voor de korte termijn. Dit voorkomt dat besluiten voor de korte termijn, bijvoorbeeld over windparken op de Noordzee, de ambities voor de lange termijn in de weg zitten. Bij de totstandkoming van het Nationaal Water Programma 2022-2027 inclusief het PlanMER zal uitwerking worden gegeven aan deze adviespunten van de Commissie.