Rijn-West: Schoon Water in Beeld

Er is een voortvarende start gemaakt met de uitvoering van het eerste Stroomgebiedbeheerplan (SGBP-1). Van ongeveer een kwart van de maatregelen is de uitvoering daadwerkelijk gestart en de eerste maatregelen zijn inmiddels gereed. Ook is een aantal stappen gezet naar de voorbereiding van SGBP-2. Zo is er een start gemaakt met de nutriëntenaanpak en met stroomgebiedafstemming.

De publicatie "Schoon Water in Beeld" geeft een overzicht van de voortgang in Rijn-West. Hieronder vindt u enkele hoofdpunten. U kunt de publicatie ook downloaden.

Voortvarende start

Voor het aangeven van effecten van maatregelen op de waterkwaliteit is het nog -veel- te vroeg. Wel is in de afgelopen periode meer kennis ontwikkeld over de effectiviteit van maatregelen. Ondanks deze voortvarende start is de praktijk soms weerbarstig. Voor veel complexe maatregelen blijkt de voorbereiding een flinke inspanning te vragen en het verwerven van gronden en van concrete toezeggingen voor bijdragen verloopt vaak moeizaam. Ook de bezuinigingen, onder andere op het KRW-budget van het Rijk, op ILG en EHS en de verschuiving van kosten van Rijk naar waterschappen zullen hun doorwerking hebben op de uitvoering. Het zal nodig zijn om opnieuw naar het maatregelenpakket te kijken, waarbij de inzet is om de de maatregelen die zijn afgesproken uit te voeren en vooral in te zetten op fasering.

Voortgang 2010

Waterschappen

De waterschappen zijn in 2010 voortvarend aan de slag gegaan met de voorbereiding van complexe en uitvoering van eenvoudige maatregelen. Met name bij de aanpak van puntbronnen, zoals het opheffen van ongezuiverde lozingen en andere emissiebeperkende maatregelen is flinke voortgang geboekt. Het saneren van verontreinigde waterbodems is voor meer dan 75% gereed. Van de onderzoeksmaatregelen is meer dan een derde afgerond en ook het baggerprogramma is goed op gang gekomen. De maatregelen waarop synergie- of andere subsidies zijn toegekend hebben veelal voorrang gekregen. De voorbereiding van sommige maatregelen was al vóór 2010 gestart. In 2010 zijn dan ook al verschillende maatregelen uitgevoerd en de eerste effecten daarvan beginnen zichtbaar geworden. Het overgrote deel van de maatregelen is opgenomen in de Waterbeheerplannen en de financiering is vastgelegd in de begrotingen van de waterschappen. Volgens de definitie van KRW- artikel 11 lid 7 zijn deze maatregelen daarmee ‘operationeel' geworden. In de praktijk blijkt het veel inspanning en tijd te kosten om de afspraken uit de planvoorbereiding om te zetten in concrete uitvoering.

Provincies

De uitvoering van maatregelen door de provincies ligt in grote lijnen op schema. Naar verwachting zal de planning worden gehaald. In 2010 is een nieuwe KRW meetronde grondwaterkwaliteit uitgevoerd. De KRW-meetnetten zijn in deze meetronde aangepast aan de nieuwe grondwaterlichamen (de zogeheten "kleine beurt"). In 2011 volgt een nieuwe, meer uitgebreide meetronde en mogelijk verdere aanpassing ("grote beurt"). Rijn-West en Rijn-Midden voeren deze actie gezamenlijk uit.

Rijkswaterstaat

Veel maatregelen van Rijkswaterstaat worden gerealiseerd in samenhang met Ruimte voor de Rivier, onder andere in de vorm van kwel- en nevengeulen. Het project stroomgebiedsafstemming is gestart. Een eerste rapportage voor Rijn-West is gereed gekomen. De bezuinigingen op het KRW-budget zullen ertoe leiden dat de maatregelen langs Nederrijn en Lek worden gefaseerd naar de periode na 2015. De maatregelen langs de Waal worden naar verwachting wel in de huidige planperiode uitgevoerd. Maatregelen op de Noordzee gaan gewoon door, het gaat hier om handhaven op illegale olielozingen en milieuvriendelijke schepen bij de Rijksrederij.

Publicatie

De publicatie "Schoon Water in Beeld" bevat uitgebreider informatie over de voortgang van de KRW in Rijn-West, over ontwikkelingen in Rijn-West en enkele voorbeelden van projecten.
Downloaden Schoon Water in Beeld