Landbouw en mest beleidslijnen

Hieronder vindt u een overzicht links naar beleid en regelgeving op het gebied van landbouw: algemeen landbouwbeleid, mestbeleid en beleid op het gebied van gewasbescherming.

Overzicht landbouwbeleid algemeen

Farm to fork (boer tot bord)

Lange termijn strategie voor landbouw van Europa. Onderdeel van de Green Deal.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_nl

GLB (Gemeenschappelijk LandbouwBeleid)

Europese landbouwbeleid, gericht op 1) inkomenssteun boeren, 2) marktordening en 3) plattelandsontwikkeling. Pijler 1: inkomenssteun en marktordening, pijler 2: plattelandsontwikkeling  (POP). Elke 7 jaar een plan, looptijd actuele plan is 2014-2020 met een overgangsperiode van 2 jaar (2021-2022). Looptijd nieuwe plan is 2021-2027. Nederlandse invulling staat in NSP-GLB: Nationaal Strategisch Plan (zie hieronder).  Sturing: LNV.

https://www.europa-nu.nl/id/vg9pir5eze8o/landbouwbeleid_glb?ksel=n3

https://toekomstglb.nl/wp-content/uploads/infographic_GLB.pdf

https://toekomstglb.nl/nationaal-strategisch-plan/tijdlijn-stakeholderparticipatie/

NSP (Nationaal Strategisch Plan)

Het GLB geeft doelstellingen, prioriteiten en voorwaarden voor het verkrijgen van EU landbouwsubsidies. Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) geeft aan hoe Nederland invulling geeft aan de Europese GLB-verordeningen. Sturing: LNV.

https://toekomstglb.nl/

POP3 (Plattelandontwikkelingsprogramma)

Uitwerking pijler 2 uit het GLB voor periode 2014-2020. Met transitie 2021-2022. Zie jaarverslag 2019 (wat de boer niet kent weet ie niet, aug 2020). Nieuwe POP-programma (POP4, 2021-2027) is in voorbereiding, is uitvloeisel van NSP.  Sturing: Regiebureau POP (LNV/provincies).

https://regiebureau-pop.eu/

https://netwerkplatteland.nl/

https://regiebureau-pop.eu/sites/default/files/u3837/Publiekversie%20Jaarverslag%20POP3%202019_0.pdf

DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer)

Aanpak agrarische problematiek op initiatief van LTO en op uitnodiging van IenM. Draait vanaf 2013, met vanaf eind 2017 de DAW-impuls. Er zijn 3 ambities: schoon water, voldoende water en een gezonde bedrijfsvoering. Meeste energie zit op schoon water. Sturing: DAW-supportteam. Financiering via POP3. DAW koppelt voor waterkwaliteit de KRW-opgave aan de benodigde bovenwettelijke maatregelen die agrariërs moeten treffen. In 2019 analyseerde het kadaster de agrarische opgave per waterschap. In 2019/2020 worden regionale gesprekken gevoerd met waterschap/LTO-afdeling/collectief. Dat levert per waterschap het GAW: gebiedsdocument Agrarische Waterpopgave. Op basis daarvan wordt in 2020 per waterschap een praktisch uitvoeringsprogramma gemaakt voor de periode 2022-2027.

https://agrarischwaterbeheer.nl/

https://agrarischwaterbeheer.nl/system/files/documenten/pagina/daw_jaarverslag2020_lr.pdf

Mestbeleid

7e Nitraat Actieprogramma

Uitwerking van de aanpak in Nederland die wordt voorgeschreven door de Nitraatrichtlijn. In het programma staat hoe Nederland omgaat met de regels van de Nitraatrichtlijn gericht op schoon grond- en oppervlaktewater. Zoals de toegestane bemestingsintensiteit en de derogaties. Elke 4 jaar nieuw programma. Huidige 6e Nitraat Actieprogramma loopt van 2018-2021. Zevende programma is in voorbereiding, de contourenbrief van LNV schetst de hoofdlijnen. Over het Nitraat Actieprogramma wordt intensief onderhandeld met Brussel, ook vanwege het grote belang van de derogaties. Sturing: LNV.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/08/kamerbrief-contouren-toekomstig-mestbeleid

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mest/plannen-kabinet-nieuw-mestbeleid

https://www.mestverwaarding.nl/kenniscentrum/1418/de-contouren-van-het-nieuwe-mestbeleid

Wetsvoorstel stikstofaanpak en natuurverbetering

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-stikstof/nieuws/2020/10/13/stikstofaanpak-sterkere-natuur-perspectief-voor-de-bouw

PAS (Programma Aanpak Stikstof)

Wikipedia: “Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is een beleidskader uit 2015 van de Nederlandse overheid om de natuur te beschermen in de door Nederland aangewezen natuurgebieden van het Europese Natura 2000 programma. De doelstelling was de stikstofdepositie in de aangewezen natuurgebieden te verminderen, omdat stikstofoxiden en ammoniak de natuur bedreigen. De bodem wordt verzuurd en hoewel stikstof in de juiste dosering een meststof is, is te veel stikstof niet goed voor de biodiversiteit.

Het programma probeerde zowel de bestaande overmaat in natuurgebieden te verwijderen als ook de nieuwe deposities in natuurgebieden te verminderen. Het PAS werd tevens bij het verlenen van vergunningen gebruikt, waarbij vooruitgelopen werd op toekomstige vermindering van de stikstofdepositie.

De Raad van State heeft op 29 mei 2019 het gebruik van de PAS bij vergunningverlening ongeldig verklaard vanwege dit vooruitlopen. Dit leidde tot de stikstofcrisis. Een commissie onder leiding van Johan Remkes bracht op 25 september 2019 een eerste advies uit over de te nemen maatregelen. Het kabinet kwam met een voorlopige aanpak van de problematiek op 13 november 2019 (maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek). Op 19 december publiceerde de commissie Remkes een tweede advies: Bemesten en beweiden in 2020. Op 14 januari 2020 volgde een advies over de luchtvaart.”

Sturing: vanwege de link met Natura-2000 en de ruimtelijke ordening ligt het stikstof-dossier bij de provincies.

https://www.aanpakstikstof.nl/

https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/

Rapport cie Remkes: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/08/niet-alles-kan-overal

Gewasbescherming

Nota Gezonde groei, duurzame oogst 2013-2023: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2013/05/14/gezonde-groei-duurzame-oogst-tweede-nota-duurzame-gewasbescherming

Tussenevaluatie 2019: https://www.rivm.nl/publicaties/tussenevaluatie-van-nota-gezonde-groei-duurzame-oogst-deelproject-milieu

Samenstelling: Harm Gerrits, september 2020

Terug naar "Wat doen we"