Natura 2000

Afstemming KRW - Natura 2000

Wat is Natura 2000?
Natura 2000 is een Europees initiatief voor een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het EU-beleid voor behoud en herstel van biodiversiteit. Natura 2000 omvat alle gebieden die zijn beschermd door de Vogel- en Habitatrichtlijnen (VHR-gebieden). Het gaat hier dus om gebieden met grote natuurwaarden.

Om welke gebieden gaat het?
In de eerste tranche zijn in heel Nederland 111 gebieden aangewezen. In Rijn-west gaat het vooral om een aantal duingebieden, het Naardermeer, Haringvliet en Hollands Diep, de Oude Maas en het Oude Land van Strijen.
Later zullen in een vervolgtranche de andere gebieden worden aangewezen, zoals de Nieuwkoopse plassen, Vechtplassen en Eilandspolder.

Wat betekent afstemming voor de KRW-doelen?
Voor ieder Natura 2000-gebied wordt een instandhoudingsplan opgesteld met doelen en maatregelen. Voor gebieden in de 1e tranche zijn doelen opgesteld, voor de vervolgtranche is hierover nog overleg mogelijk.
Natura 2000-gebieden moeten in principe in 2015 aan alle KRW-doelen voldoen. Waterkwaliteitseisen - aanvullend op de KRW doelen - die noodzakelijk zijn voor het bereiken van de Natura2000 instandhoudingsdoelen, moeten worden opgenomen in het KRW Stroomgebiedsbeheerplan, samen met de maatregelen en termijnen voor de realisatie.

Hoe zit het met de termijnen?
Natura 2000 en VHR kennen geen eindtermijn. De KRW gaat uit van het bereiken van de doelen in 2015, eventueel te verlengen tot 2021 of 2027. Als de waarde van een Natura 2000-gebied achteruit dreigt te gaan, kan dat betekenen dat maatregelen om de kwaliteit te verbeteren al sneller moeten worden genomen. Deze gebieden zijn aangemerkt met een "sense of urgency".

Meer informatie:
Memo afstemming KRW en Natura 2000
Informatie over Natura 2000 van het Ministerie van LNV


Meer informatie

De Rijn-West opgave voor 2015:

Overzicht

Agenda en planning

Nutriënten

Stroomgebiedsafstemming

Overige onderwerpen

KRW en Natura 2000