Wat is de KRW?

Het doel van de KRW (Kaderrichtlijn Water) is dat uiterlijk in 2027 al het water in Europa schoon en gezond is. Dat is niet vrijblijvend: de KRW is Europese regelgeving die door alle lidstaten wettelijk is verankerd. De KRW is aangenomen in 2000 en kent drie uitvoeringsperioden: 2009-2015; 2016-2021 en 2022-2027.

Belangrijke uitgangspunten van de KRW

  • De KRW geldt voor al het water, oppervlaktewater en grondwater. Landen rapporteren over toestand en maatregelen voor waterlichamen, dit zijn in het algemeen de wat grotere wateren.
  • De KRW gaat over alle aspecten van waterkwaliteit: chemie (vervuilende stoffen in het water), ecologie (goede omstandigheden voor een divers planten- en dierenleven) en voor grondwater ook hoeveelheid en geschiktheid voor drinkwaterwinning.
  • De KRW vraagt een aanpak per stroomgebied. Dat vraagt samenwerking tussen de overheden en andere die in dat stroomgebied actief zijn.
  • Geen achteruitgang van de waterkwaliteit.
  • Niet afwentelen: lidstaten, regionale overheden en ook bedrijven en andere organisaties moeten zelf hun vervuiling aanpakken, ze mogen die niet naar andere gebieden, bijvoorbeeld benedenstrooms “exporteren”.
  • Resultaatverplichting: de KRW is niet vrijblijvend. Lidstaten moeten uiterlijk in 2027 de doelen voor schoon en gezond water hebben gehaald of op zijn minst alle maatregelen hebben genomen om dot mogelijk te maken. Bij het niet halen van deze doelen kan de Europese Commissie forse boetes opleggen.

Doel en hoofdlijnen zijn duidelijk, de uitwerking, het maken van plannen, de uitvoering ervan en de rapportage aan Brussel zijn ingewikkeld. Toch betekent de KRW een belangrijke stimulans voor het werken aan schoon en gezond water. De doelen voor de verschillende wateren en de maatregelen leggen lidstaten vast in Stroomgebiedbeheerplannen (SGBP). In Nederland zijn er vier: de SGBP’s Rijn, Maas, Schelde en Eems.

Enkele onderwerpen die voor Rijn-West van belang zijn