Wat doen we?

Wat is de KRW?

Het doel van de KRW (Kaderrichtlijn Water) is dat uiterlijk in 2027 al het water in Europa schoon en gezond is. Dat is niet vrijblijvend: de KRW is Europese regelgeving die door alle lidstaten wettelijk is verankerd. De KRW is aangenomen in 2000 en kent drie uitvoeringsperioden: 2009-2015; 2016-2021 en 2022-2027. Uitgangspunten zijn onder andere integrale aanpak per stroomgebied, geen afwenteling en resultaatsverplichting.

Meer informatie over de KRW in Rijn-West

Uitvoering van plannen en maatregelen

Uiteindelijk gaat het bij het werken aan schoon en gezond water om de uitvoering - om het effect in het veld. Op deze pagina’s vindt u daar informatie over, zoals enkele voorbeelden van projecten en de voortgangsrapportages Rijn-West.

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is een belangrijke impuls voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Alle waterbeheerders hebben hiervoor plannen opgesteld. U vindt hier een uitleg en een tijdlijn met belangrijke momenten voor besluitvorming.

Tegelijk werken we aan de overige wateren, die geen KRW-waterlichaam zijn.

Terug naar beginpagina Rijn-West

Projecten

De uitvoering van de KRW-maatregelen is zichtbaar in tientallen projecten verspreid over Rijn-West. Van de aanleg van natuurvriendelijke oevers tot aanpassingen van zuiveringsinstallaties en voorlichting aan boeren over erfafspoeling en een tuinbouwriool. Op de pagina Projecten vindt u een aantal voorbeelden van projecten. Zie ook de interviews over succesvolle landbouwprojecten. De publicatie "Aan de slag voor Schoon en Gezond Water" geeft een selectie van projecten uit de eerste KRW-periode.

Bepalen KRW-doelen

De chemische kwaliteit van KRW-wateren wordt bepaald met behulp van normen voor stoffen in het water. Voor prioritaire stoffen geldt de Europese Richtlijn Prioritaire Stoffen, voor andere stoffen zijn er nationale richtlijnen.

Voor de ecologische kwaliteit doen de waterbeheerders een voorstel voor de doelen volgens een werkwijze die de KRW voorschrijft. De doelen worden vastgesteld door de provincies of het Rijk (voor rijkswateren). Meer over de doelbepaling.

De overheden in Rijn-West hebben in 2020 een Redeneerlijn doelbepaling opgesteld. Dit is een set van redeneerlijnen die door alle partijen gebruikt zijn bij de afleiding van de KRW-doelen voor het oppervlaktewater.

Tijdlijn KRW

Tijdlijn krw

Gebied en plannen

Het deelstroomgebied Rijn-West omvat de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland en delen van de provincies Utrecht en Gelderland. In Rijn-West liggen onder meer het Noordzeekanaal, de Hollandse kustzone, de Nieuwe Waterweg, het Amsterdam-Rijnkanaal, de Nederrijn-Lek en de Waal.

Op de pagina Gebied en Plannen vindt u een overzicht van de waterbeheerders in Rijn-West en verwijzingen naar de water- en KRW-plannen voor de periode 2016-2021.

Op de pagina Beleidslijnen landbouw vindt u een overzicht van het (nieuwe) landbouwbeleid en beleiod op het gebied van mest en gewasbescherming.

Overig water

Overige wateren zijn wateren die kleiner zijn dan 5 hectare, maar ze zijn aangesloten op de grotere oppervlaktewaterlichamen en daarom van groot belang voor de waterkwaliteit. Het zijngeen KRW-waterlichamen en de toestand ervan wordt niet gerapporteerd aan Brussel. Er worden wel maatregelen genomen  om ecologische doelen te bereiken.

Uniforme uitgangspunten zijn hier gewenst omdat overig water kan bijdragen aan specifieke functies waarvoor de waterkwaliteit van belang is, zoals Natuur Netwerk Nederland, Natura-2000 gebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en (officieel) zwemwater.

In december 2019 hebben 2 provincies en 7 waterschappen in Rijn-West een overeenkomst gesloten om afspraken te maken over het bepalen van doelen voor deze overige wateren. Meer informatie

Duivenvoordse plder 2